РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Правителството прие Национален план в изпълнение на стратегията за грамотността
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството утвърди единицата на капацитет Фарад като национален еталон на България
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Утвърден е нов образец на служебен открит лист за преминаването на границата на Свиленград-Капъкуле
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Определени са зони на движение на търсещите закрила чужденци в България
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
На 124,4 млн. лв. годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса в резултат на изпълнението на 79 мерки от третия план за действие
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Разширява се обхватът на длъжността „Директор на Института по отбрана“
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Отпускат се 6569 лева за рехабилитация на военноинвалиди
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Осигуряват се допълнително средства за бюджетна програма на МРРБ
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството одобри допълнителни 193 455 лв. по програмата за даровити деца
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството одобри декларации по жалби пред Европейския съд по правата на човека
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството се разпореди с имоти
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Почетният генерален секретар на Европейската асоциация по таекуондо става почетен консул на България във Валония
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството одобри споразумения с Люксембург и Унгария за обмен и защита на класифицирана информация
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
България финансира интерактивен учебен кабинет в одеско училище
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Одобрени са меморандуми за сътрудничество и развитие на железопътните коридори на Организацията за сътрудничество на железниците
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Одобрен е доклад за изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство към 15 септември 2017 г.
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Променя се размерът на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството одобри Наредба за изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Приета е наредба относно дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ДКСИ
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Кандидатите за посредническа дейност по наемане на работа ще се регистрират с по-малко документи
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Изменя се Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа се допълва със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и възобновяемата енергия
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Приет е нов Устройствен правилник на МОСВ
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Отпадат 4 и се облекчават над 30 регистрационни и лицензионни режима в земеделието
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството предлага трети мандат за Александър Арабаджиев като съдия в Съда на Европейския съюз
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС
       дата на заседаниети:21.9.2017
 
Над 1 млн. лв. получават общини по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Одобрени са допълнителни места за студенти по „Фармация“, „Медицинска сестра“ „Акушерка“ и „Кинезитерапия“
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството одобри позицията на България за 10-ата Европейска регионална среща на МОТ
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
„Баластриери“ ЕООД е новият концесионер на находище „Яковия чифлик“
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Актуализират се правомощията на Междуведомствения съвет за изпълнение на ангажиментите на България в областта пространствените данни
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Салдото по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 1 745,8 млн. лв.
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Нова наредба улеснява доставчиците на горива и енергия за транспорта
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Одобрени са българските позиции за неформални заседания на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Одобрен е модел за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството одобри проекти за сътрудничество с Полша и с Япония в областта на науката
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Продължава българското участие в Европейското изследване на ценностите
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
С промени в Закона за експортния контрол се намалява административната тежест
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Правителството предлага промени в Закона за изпълнение на Регламент (ЕО) 1236/2005
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
България ще се присъедини към Рамкова конвенция на етиката в туризма
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Създава се ново държавно дружество към ММС – „Сердика спортни имоти“ ЕАД
       дата на заседаниети:13.9.2017
 
Общините получават средства за възстановяване на военни паметници
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Имотите на няколко професионални гимназии в страната стават общински
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
На Народното събрание ще бъде представен анализ за изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Правителството ще изпълни две решения на ЕСПЧ
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Актуализират се таксите, събирани в системата на предучилищното и училищното образование
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Одобрен е наръчник за отношенията между ротационното председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Осигурява се симултанният превод за събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС
       дата на заседаниети:7.9.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG