РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Решенията Накратко


Над 18 000 души ще започнат работа от Националния план за действие по заетостта през 2018 г.
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Бойко Пенков е определен за член на УС на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Отчуждават се имоти за изграждане на обходния път на Поморие
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Прокурор Иванка Которова е определена за национален член в Евроюст
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Косово открива почетно консулство в България
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Утвърдено е българо-македонското споразумение за намаляване на тарифите за роуминг
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
15 държави от ЕС създават многонационално модулно медицинско формирование
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
България и Индия приемат нова програма за културен и образователен обмен
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Одобрена е българската позиция за заседание на ЕКОФИН
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
В община Гърмен ще бъдат проучвани възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Прецизират се текстове в Закона за подпомагане на земеделските производители
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Промени в Закона за Селскостопанската академия целят по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Одобрена е Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Наредба регламентира изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Приета е Наредба за формата и съдържанието на документите за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Военнослужещи ще може да се обучават и задочно за придобиване на бакалавърска степен по професията „офицер за тактическо ниво на управление“
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Ще бъде оттеглена съдебна жалба от името на държавата
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Отпада събирането на някои хартиени документи, изисквани по Закона за устройство на територията
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
100 нови социални услуги за хора с увреждания ще бъдат създадени до 2021 г.
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Финансово е осигурено изпълнението на капиталовата програма на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси"
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
С 2,91 млрд. лева ще се финансират земеделски програми през 2018 г.
       дата на заседаниети:18.01.2018
 
Партньорска проверка потвърждава ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ „Козлодуй“
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
НСИ осъществи 257 статистически изследвания и дейности за 2017 г.
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Мария Беломорова става член на Надзорния съвет на НОИ
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Правителството предлага да се освободи офицер от Висшия команден състав
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
СУ „Св. Климент Охридски“ получава четириетажна сграда в София
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Одобрен е Пакет „Вместимости за горива за летища на НАТО“ на територията на България
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
България ще ратифицира Техническо споразумение за взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Правителството одобри проект на Споразумение с Босна и Херцеговина за превенция при бедствията
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Румъния ще се присъедини към Европейската програма за тактически въздушен транспорт
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
България и Катар ще си сътрудничат в областта на младежта и спорта
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е определена за Управляващ орган на програмата
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
България подкрепя Полша при обжалване решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Отпускат се допълнително 10 млн. лева за Софийския университет
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Одобрени са промени в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
България сезира съда на ЕС за решение на ЕК, изключващо от финансиране разходи за земеделие
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
България дава 300 000 евро за ремонт на Българския културен дом в Будапеща
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Правителството предлага промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Поставят се под контрол нови десет вещества
       дата на заседаниети:10.01.2018
 
Приета е национална програма за превенция и защита от домашно насилие
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Областната служба „Изпълнение на наказанията“ в Благоевград получава допълнителни помещения
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Правителството ще подкрепи инвестиционен проект в Пещера
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Утвърден е протоколът от Седмата сесия на Българо-беларуската междуправителствена комисия
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Кабинетът се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по транспорт и телекомуникации
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Производителите и търговците на електроенергия вече няма да подават предварителни месечни справки към фонд СЕлС
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Правителството отпусна допълнителни 15 млн. лв. на БАН
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
За ратификация е предложена конвенцията на МОТ за минималната работна заплата
       дата на заседаниети:03.01.2018
 
Прецизират се функциите на Съвета по децентрализация на държавното управление
       дата на заседаниети:28.12.2017
 
Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала „Водоснабдяване и канализационни услуги“ – Пазарджик
       дата на заседаниети:28.12.2017
 
Архив Решенията Накратко


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG