Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif09.02.2018

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева:Очаква се експлоатацията на завода за отпадъци на София да започне през втората половина на 2015 г.
31 Декември 2014

Работим в тясно сътрудничество със Столичната община, през януари ще проверим напредъка по проекта, казва министърът на околната среда и водите в интервю за БТА

 

Кои са екологичните проблеми, чието решаване не търпи отлагане?

 

Проблемите, които не търпят отлагане, са свързани с осигуряването на доброто състояние на базисната екологична инфраструктура. Те имат отношение и към ангажиментите на България, свързани с членството в Европейския съюз /ЕС/. Според европейското екологично законодателство, това са ангажиментите ни за изграждане и модернизация на канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчните води и подобряване на системите за питейни води, вкл. изграждане на пречиствателни станции за тях. В сектор "Отпадъци" ангажиментите ни са свързани с изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците, рекултивацията на старите сметища и изграждането на системите, чрез които се осигурява предварително сепариране, третиране и обезвреждане на отпадъците. Сериозен проблем стои пред нас и във връзка с подобряване на качеството на атмосферния въздух, имаме национален ангажимент да изпълняване европейското законодателство. Общините, на чиято територия е отбелязано превишение на нормите за фини прахови частици във въздуха, имат разработени общински програми. Ние ги наблюдаваме и подпомагаме, защото прилагането на всички комплексни мерки изисква не само воля и разбиране, но и осигуряване на финансови ресурси.

 

Кой от екологичните проблеми засяга най-голяма част от населението на страната?

 

Действията и мерките, които е необходимо да се предприемат в секторите води, отпадъци и въздух, имат отношение към стандарта на живот на всеки гражданин в държавата. По ОПОС, в сектор "Води", се изграждат и реконструират 58 пречиствателни станции, които ще допринесат полза за 2.5 млн. български граждани. Тези, които вече са построени и въведени в експлоатация - 13 на брой пречиствателни станции, вече са осигурили екологосъобразно пречистване на отпадъчните води за близо 200 хиляди еквивалент жители. Това показва, че ефектът от тези инвестиции е наистина широкомащабен.За изграждането на системите в сектор "Отпадъци" се отделя сериозен финансов ресурс - по ОПОС, от националния бюджет и по линия на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, като ефектът отново ще бъде насочен към голям брой хора. С реализацията на най-големия проект в сектор "Отпадъци" - изграждането на интегрираната система на територията на Столична община, ще бъдат обхванати близо 1.5 млн. души. Всички тези инвестиции не са толкова видими за гражданите, може би не са и толкова атрактивни, защото са свързани с неудобства - създаване на проблеми в организацията на движение,изкопни дейности, но в крайна сметка ползите са за всички. От една страна така осигуряваме опазване на околната среда - гаранция, че бъдещите поколения ще живеят в по-здравословна среда, от друга страна се създават и възможности за развитие на местни икономически дейности, привличане на повече инвестиции, създава се заетост, което е изцяло в съответствие с политиките за осигуряване на зелени работни места и ръст на икономиката.

 

В състояние ли сме да осигурим средствата за реализиране на всички тези мерки и решаването на екологичните проблеми?

 

Волята за справяне с проблемите е налична, изискватсе много мащабни финансови ресурси и конкретна техническа готовност да реализиране на проектите. В това отношение съдействаме на общините. Голямата част от необходимите средства идват по линия на ОПОС. Общините имат своята отговорност по реализирането на тези политики на местно ниво и също заделят средства от собствените си бюджети. От националния бюджет също се заделят средства, за да се изгражда и модернизира инфраструктурата. Чрез ПУДООС близо 90 млн. са отделени за рекултивация на старите сметища. По отношение на този ангажимент, държавата ни е просрочила изискванията съгласно директивата и договора за присъединяване и вече е в Европейския съд.Надграждането на системите в сектор "Отпадъци" дава възможност за участие и на частния бизнес. Комбинирането на различни източници на финансови ресурси ще подсигури реализацията на тези проекти и постигането на съответствие с изискванията. През последните два месеца беше направено много - в ускорен порядък беше възстановено темпото по разплащане към бенефициентите по ОПОС след драматичните събития със спирането на плащанията към общините. Само за ноември и декември бяха изплатени близо 350 млн. лева. Беше приет Националният план за управление на отпадъците, който е основополагащ документ. Това, което целим, е обединяване на всички институции и заинтересовани страни - държавата, общините и бизнеса, където има интерес да участва, за да се развиват тези системи и да вървим в посока прилагане на принципите за ресурсна ефективност и интегрирано управление.

 

Какво се случва с най-големия проект в сектор "Отпадъци" - заводът на София?

 

Следим изпълнението му и работим в тясно сътрудничество със Столична община. През януари на място ще бъде извършена проверка по напредъка на проекта. Той се състои от три компонента - депото, което беше изградено и въведено в експлоатация, компостиращите инсталации за зелени и биоразградими отпадъци - също финализиран компонент от проекта, и изграждащият се в момента завод за механично и биологично третиране. Ще бъде финализирано строителството в рамките на следващата година и ще можем да се похвалим в края на програмния период с цялостно изпълнен мащабен проект, който ще реши въпроса, свързан с отпадъците на столичани. Това, което имаме като информация от страна на общината е, че строителните работи ще приключат в края на лятото на 2015 г.,т.е. във втората половина на годината ще можем да очакваме стартиране на експлоатационната фаза на този обект. Това ще реши въпроса, свързан с привеждане в съответствие с екологичното законодателство, ще служи за пример за това как комплексно и интегрирано могат да се решават проблемите, свързани с третирането на отпадъците и се надявам да бъде един пример за успешно изпълнен проект по ОПОС.

 

Кои са първите законодателни промени, които ще предприеме МОСВ през следващата година?

 

В самото й начало, съгласно решението на МС от 1 декември, ще внесем за одобрение в кабинета и впоследствие в НС,законопроектът за промяна на Закона за водите. Той ще съдържа предложенията ни, свързани с обособяването на единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения. Това е ангажимент, свързан с необходимостта от въвеждане на гаранции, че ще има непрекъснат контрол върху собствениците и операторите на тези съоръжения. Законопроектът съдържа и предложения, свързани с т.нар. предварителни условности, заложени в договора за партньорство с ЕК, които ще дадат увереност, че при източниците на замърсяване на водните обекти, ще има яснота какъв е приносът на всеки един замърсител - т.е. ще бъде приложен принципът "Замърсителят плаща". Ще бъдат определени и екологични такси, които трябва да бъдат в съответствие с изискването на европейското законодателство да има ясен ангажимент за намаляване на замърсяването и постигането на по-чиста околна среда. Това е въвеждане на икономически инструмент, с който целим опазване на количеството и качеството на водите. В последствие предвиждаме промени в Закона за опазване на околната среда, с които ще осигурим облекчаване на административната тежест по отношение на провеждането на процедурите, свързани с големите промишлени замърсители и обществено значимите обекти. Предстоят и законодателни промени, които целят пълно транспониране на европейското законодателство. Те са свързани със законодателството в сферата на опазването на чистотата на атмосферния въздух и промените на климата.

 

Какво е развитието по новата ОПОС /2014-2020 г./, има ли отговор от страна на Европейската комисия /ЕК/?

 

Предстои провеждането на технически срещи с ЕК за уточняване на някои детайли, основно свързани с приоритетна ос 1- "Води", във връзка с изричното изискване на ЕК да бъдат изпълнявани проекти, които изцяло отговарят на принципите, заложени във ВиК стратегията, приета от България през 2013 г. Ние поддържаме позиция за необходимостта да започне бързо изпълнение на проекти, които изцяло съответстват на принципите, но без да се губи време, за да се изчаква реализация на самата реформа. В тази посока са разговорите ни с комисията. Заедно с колегите от МРРБ, които отговарят за политиките във ВиК сектора проведохме кратка въвеждаща среща с представителите на ЕК на 16 декември, предстоят ни срещи и през януари. Надяваме се, че след провеждането им ще има вече готовност от страна на ЕК да подходи към одобряването на ОПОС. Общата стойност на новата ОПОС е 1.8 млрд. евро, което е малко по-голям ресурс спрямо старата оперативна програма. Има нови елементи, свързани с обособяването на две нови приоритетни оси, свързани с подобряването на качеството на атмосферния въздух, превенцията и управлението на риска от свлачища и наводнения, с което отговаряме на нуждите. Осигуряват се средства за подобряване на качеството на атмосферния въздух - близо 60 млн. евро, за превенция и управление на риска от наводнения - близо 60 млн. евро и за свлачища - близо 20 млн. евро, с които ще се подпомогнат националните политики.Планираме още в началото на 2015 г. да обявим покани за проектни предложения, защото това е допустимо по регламент и не искаме да губим повече ценно време. Те ще са за разработване на регионални прединвестиционни проучвания в сектори "Води" и за изграждане на компостиращи инсталации на територията на общините. Това много ще им помогне в усилията да постигат по-голям обем предварително третирани отпадъци и по-малък обем депонирани отпадъци, което от друга страна пряко ще повлияе върху възможността им да намаляват таксите "битови отпадъци".

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Цецка Цачева: Истанбулската конвенция за борба с домашното насилие над жените не води до промяна в българската конституция
21 Януари 2018

Да се твърди, че у правителството липсва воля за борба с корупцията, е безотговорно, казва министърът на правосъдието в предаването „Тази неделя” по БТВ

trans.gif
Кирил Ананиев: Главната ми идея е да направя такава болничната система, която да носи по-добро здраве на хората и да предоставя по-качествени услуги
14 Януари 2018

Министърът на здравеопазването в предаването „Беновска пита“ по Канал 3

trans.gif
Красен Кралев: В България още броим само медалите, а те не са най-важното
10 Януари 2018

Интервю на министъра на младежта и спорта за в. „24 часа“

trans.gif
Лиляна Павлова: Нашата цел е ясна европейска перспектива на Западните Балкани
02 Януари 2018

Успехът на Председателството зависи от ангажираността на цялото общество, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 пред в. „Монитор“

trans.gif
Красимир Вълчев: Рейтингът промени поведението на университетите
21 Декември 2017

Спираме държавно финансирания прием в поне 12 направления в някои висши училища, казва министърът на образованието пред в. „24 часа“

trans.gif
Емил Караниколов: Преговаряме за още три индустриални парка
21 Декември 2017

Изграждаме на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, казва министърът на икономиката пред в. „Монитор“

trans.gif
Николай Нанков: След няколко години Северна България ще се развива бързо като Южна
19 Декември 2017

През 2018-а приоритетно ще бъдат отпуснати средства за рехабилитация и обезопасяване на пътните участъци, определени от експертите като отсечки на смъртта, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „24 часа“

trans.gif
Боил Банов: След ремонта зала 3 на НДК е без аналог в Европа
19 Декември 2017

Не зная кога ще стигнем заветния 1% от БВП за култура, но тази година бяха дадени 30 млн. лв. допълнително, казва министърът на културата пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: МЗ ще поеме заплащането на медикаментите за онкологични заболявания, за които няма алтернативно лечение, заплащано от НЗОК
17 Декември 2017

Министърът на здравеопазването в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Цецка Цачева: Докладът на Комисията по Механизма за сътрудничество е обективен
13 Декември 2017

Министърът на правосъдието в предаването „Денят започва“ по БНТ

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения