Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif14.12.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева:Очаква се експлоатацията на завода за отпадъци на София да започне през втората половина на 2015 г.
31 Декември 2014

Работим в тясно сътрудничество със Столичната община, през януари ще проверим напредъка по проекта, казва министърът на околната среда и водите в интервю за БТА

 

Кои са екологичните проблеми, чието решаване не търпи отлагане?

 

Проблемите, които не търпят отлагане, са свързани с осигуряването на доброто състояние на базисната екологична инфраструктура. Те имат отношение и към ангажиментите на България, свързани с членството в Европейския съюз /ЕС/. Според европейското екологично законодателство, това са ангажиментите ни за изграждане и модернизация на канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчните води и подобряване на системите за питейни води, вкл. изграждане на пречиствателни станции за тях. В сектор "Отпадъци" ангажиментите ни са свързани с изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците, рекултивацията на старите сметища и изграждането на системите, чрез които се осигурява предварително сепариране, третиране и обезвреждане на отпадъците. Сериозен проблем стои пред нас и във връзка с подобряване на качеството на атмосферния въздух, имаме национален ангажимент да изпълняване европейското законодателство. Общините, на чиято територия е отбелязано превишение на нормите за фини прахови частици във въздуха, имат разработени общински програми. Ние ги наблюдаваме и подпомагаме, защото прилагането на всички комплексни мерки изисква не само воля и разбиране, но и осигуряване на финансови ресурси.

 

Кой от екологичните проблеми засяга най-голяма част от населението на страната?

 

Действията и мерките, които е необходимо да се предприемат в секторите води, отпадъци и въздух, имат отношение към стандарта на живот на всеки гражданин в държавата. По ОПОС, в сектор "Води", се изграждат и реконструират 58 пречиствателни станции, които ще допринесат полза за 2.5 млн. български граждани. Тези, които вече са построени и въведени в експлоатация - 13 на брой пречиствателни станции, вече са осигурили екологосъобразно пречистване на отпадъчните води за близо 200 хиляди еквивалент жители. Това показва, че ефектът от тези инвестиции е наистина широкомащабен.За изграждането на системите в сектор "Отпадъци" се отделя сериозен финансов ресурс - по ОПОС, от националния бюджет и по линия на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, като ефектът отново ще бъде насочен към голям брой хора. С реализацията на най-големия проект в сектор "Отпадъци" - изграждането на интегрираната система на територията на Столична община, ще бъдат обхванати близо 1.5 млн. души. Всички тези инвестиции не са толкова видими за гражданите, може би не са и толкова атрактивни, защото са свързани с неудобства - създаване на проблеми в организацията на движение,изкопни дейности, но в крайна сметка ползите са за всички. От една страна така осигуряваме опазване на околната среда - гаранция, че бъдещите поколения ще живеят в по-здравословна среда, от друга страна се създават и възможности за развитие на местни икономически дейности, привличане на повече инвестиции, създава се заетост, което е изцяло в съответствие с политиките за осигуряване на зелени работни места и ръст на икономиката.

 

В състояние ли сме да осигурим средствата за реализиране на всички тези мерки и решаването на екологичните проблеми?

 

Волята за справяне с проблемите е налична, изискватсе много мащабни финансови ресурси и конкретна техническа готовност да реализиране на проектите. В това отношение съдействаме на общините. Голямата част от необходимите средства идват по линия на ОПОС. Общините имат своята отговорност по реализирането на тези политики на местно ниво и също заделят средства от собствените си бюджети. От националния бюджет също се заделят средства, за да се изгражда и модернизира инфраструктурата. Чрез ПУДООС близо 90 млн. са отделени за рекултивация на старите сметища. По отношение на този ангажимент, държавата ни е просрочила изискванията съгласно директивата и договора за присъединяване и вече е в Европейския съд.Надграждането на системите в сектор "Отпадъци" дава възможност за участие и на частния бизнес. Комбинирането на различни източници на финансови ресурси ще подсигури реализацията на тези проекти и постигането на съответствие с изискванията. През последните два месеца беше направено много - в ускорен порядък беше възстановено темпото по разплащане към бенефициентите по ОПОС след драматичните събития със спирането на плащанията към общините. Само за ноември и декември бяха изплатени близо 350 млн. лева. Беше приет Националният план за управление на отпадъците, който е основополагащ документ. Това, което целим, е обединяване на всички институции и заинтересовани страни - държавата, общините и бизнеса, където има интерес да участва, за да се развиват тези системи и да вървим в посока прилагане на принципите за ресурсна ефективност и интегрирано управление.

 

Какво се случва с най-големия проект в сектор "Отпадъци" - заводът на София?

 

Следим изпълнението му и работим в тясно сътрудничество със Столична община. През януари на място ще бъде извършена проверка по напредъка на проекта. Той се състои от три компонента - депото, което беше изградено и въведено в експлоатация, компостиращите инсталации за зелени и биоразградими отпадъци - също финализиран компонент от проекта, и изграждащият се в момента завод за механично и биологично третиране. Ще бъде финализирано строителството в рамките на следващата година и ще можем да се похвалим в края на програмния период с цялостно изпълнен мащабен проект, който ще реши въпроса, свързан с отпадъците на столичани. Това, което имаме като информация от страна на общината е, че строителните работи ще приключат в края на лятото на 2015 г.,т.е. във втората половина на годината ще можем да очакваме стартиране на експлоатационната фаза на този обект. Това ще реши въпроса, свързан с привеждане в съответствие с екологичното законодателство, ще служи за пример за това как комплексно и интегрирано могат да се решават проблемите, свързани с третирането на отпадъците и се надявам да бъде един пример за успешно изпълнен проект по ОПОС.

 

Кои са първите законодателни промени, които ще предприеме МОСВ през следващата година?

 

В самото й начало, съгласно решението на МС от 1 декември, ще внесем за одобрение в кабинета и впоследствие в НС,законопроектът за промяна на Закона за водите. Той ще съдържа предложенията ни, свързани с обособяването на единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения. Това е ангажимент, свързан с необходимостта от въвеждане на гаранции, че ще има непрекъснат контрол върху собствениците и операторите на тези съоръжения. Законопроектът съдържа и предложения, свързани с т.нар. предварителни условности, заложени в договора за партньорство с ЕК, които ще дадат увереност, че при източниците на замърсяване на водните обекти, ще има яснота какъв е приносът на всеки един замърсител - т.е. ще бъде приложен принципът "Замърсителят плаща". Ще бъдат определени и екологични такси, които трябва да бъдат в съответствие с изискването на европейското законодателство да има ясен ангажимент за намаляване на замърсяването и постигането на по-чиста околна среда. Това е въвеждане на икономически инструмент, с който целим опазване на количеството и качеството на водите. В последствие предвиждаме промени в Закона за опазване на околната среда, с които ще осигурим облекчаване на административната тежест по отношение на провеждането на процедурите, свързани с големите промишлени замърсители и обществено значимите обекти. Предстоят и законодателни промени, които целят пълно транспониране на европейското законодателство. Те са свързани със законодателството в сферата на опазването на чистотата на атмосферния въздух и промените на климата.

 

Какво е развитието по новата ОПОС /2014-2020 г./, има ли отговор от страна на Европейската комисия /ЕК/?

 

Предстои провеждането на технически срещи с ЕК за уточняване на някои детайли, основно свързани с приоритетна ос 1- "Води", във връзка с изричното изискване на ЕК да бъдат изпълнявани проекти, които изцяло отговарят на принципите, заложени във ВиК стратегията, приета от България през 2013 г. Ние поддържаме позиция за необходимостта да започне бързо изпълнение на проекти, които изцяло съответстват на принципите, но без да се губи време, за да се изчаква реализация на самата реформа. В тази посока са разговорите ни с комисията. Заедно с колегите от МРРБ, които отговарят за политиките във ВиК сектора проведохме кратка въвеждаща среща с представителите на ЕК на 16 декември, предстоят ни срещи и през януари. Надяваме се, че след провеждането им ще има вече готовност от страна на ЕК да подходи към одобряването на ОПОС. Общата стойност на новата ОПОС е 1.8 млрд. евро, което е малко по-голям ресурс спрямо старата оперативна програма. Има нови елементи, свързани с обособяването на две нови приоритетни оси, свързани с подобряването на качеството на атмосферния въздух, превенцията и управлението на риска от свлачища и наводнения, с което отговаряме на нуждите. Осигуряват се средства за подобряване на качеството на атмосферния въздух - близо 60 млн. евро, за превенция и управление на риска от наводнения - близо 60 млн. евро и за свлачища - близо 20 млн. евро, с които ще се подпомогнат националните политики.Планираме още в началото на 2015 г. да обявим покани за проектни предложения, защото това е допустимо по регламент и не искаме да губим повече ценно време. Те ще са за разработване на регионални прединвестиционни проучвания в сектори "Води" и за изграждане на компостиращи инсталации на територията на общините. Това много ще им помогне в усилията да постигат по-голям обем предварително третирани отпадъци и по-малък обем депонирани отпадъци, което от друга страна пряко ще повлияе върху възможността им да намаляват таксите "битови отпадъци".

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
Томислав Дончев: Шест години пред края са договорени 50% от европарите
04 Декември 2017

Започваме подготовката на следващия програмен период, казва заместник министър-председателят пред в. „24 часа“

trans.gif
Красен Кралев: Българските деца имат нужда от герои като Григор
04 Декември 2017

Увеличаваме заплатите на топсъстезателите, казва министърът на младежта и спорта пред в. „Монитор“

trans.gif
Кирил Ананиев: 163 милиона ще бъдат изразходвани за модернизация на спешната помощ в страната
01 Декември 2017

Всички трудности са преодолени и подготовката на проектното предложение се изпълнява в срок, заяви министърът на здравеопазването в интервю за "Денят започва" на БНТ

trans.gif
Лиляна Павлова: С председателството ще променим имиджа на България
01 Декември 2017

За нас е важно да бъдем движеща сила за просперитета и стабилността и мира в региона, казва министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС пред Българската телеграфна агенция

trans.gif
Теменужка Петкова: Няма да съм аз министърът, подписал да не се прави нищо с АЕЦ “Белене”
25 Ноември 2017

Не може с лека ръка да бъдат отписани вече похарчените за оборудване 3 млрд. лв., казва министърът на енергетиката пред в. „24 часа“

trans.gif
Нено Димов: Забраняваме старите печки
24 Ноември 2017

Сервизите няма да пускат повече замърсяващите коли, казва министърът на околната среда и водите пред в. „24 часа“

trans.gif
Николай Нанков: 85 млн. лв. сме заделили за „Хемус“ в бюджета за 2018 г.
23 Ноември 2017

Надявам се до края на декември да има договор с изпълнителя на тол системата, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството пред в. „Монитор“

trans.gif
Ивайло Московски: От средата на 2018 г. роумингът със Западните Балкани ще падне с пъти
13 Ноември 2017

За тези 739 млн. лв. еврофинансиране за „Струма“ в Брюксел лично се намеси Борисов, казва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията пред в. „24 часа“

trans.gif
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: РАЗДАВАМЕ 30 БЕЗПЛАТНИ ПОЧИВКИ ЧРЕЗ ТОМБОЛА
10 Ноември 2017

За втора поредна година България може да се похвали с рекорден туристически ръст, казва министърът на туризма за в. "Стандарт"

trans.gif
НЕНО ДИМОВ: ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА среда
07 Ноември 2017

Министърът на околната среда и водите пред агенция "Фокус"

trans.gif
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения