Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif28.04.2017

»начало »правителство »в пресата

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
В Медиите Кабинет
Ивелина Василева: Нивата на реките в страната са високи, предприети са спешни превантивни мерки
11 Март 2015

Министърът на околната среда и водите в предаването „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

 

Тежка остава метеорологичната обстановка в страната. Няколко области бяха затрупани от сняг, което доведе до проблеми в редица населени места. Всички си задаваме въпроса какво ще се случи, когато огромната снежна маса започне да се топи и ще предизвика ли това нови бедствия – за да коментираме темата, сме поканили министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Министър Василева, към момента има ли реки и язовири, чиито нива са опасно високи?

 

Както беше оповестено, през последните няколко дни наблюдаваме с особено внимание поречията на реките Арда, Тунджа и Марица, особено в долните им течения, където има повишение на водните им нива. По принцип водите в реките в страната са около праговете за високи води и трябва да бъдем в режим на непрекъсната готовност и внимание, за да не се допуснат каквито и да било рискови ситуации. Както и Вие споменахте, снеговалежите спряха, но евентуалното снеготопене ще създаде предпоставки за значителни водни количества, които трябва да бъдат преведени през речните корита. Само за ваше сведение искам да ви кажа, че към настоящия момент наличният воден еквивалент на снега в района на Рила и Пирин е от порядъка на 175 до 225 литра на кв/м. За Родопите е между 80 и 125, а по билото на Стара планина от 60 до 125 литра на кв/м. Освен това в по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за формиране на повърхностен отток. Затова предприемаме спешни мерки за превенция заради очакваното снеготопене. Предложила съм на Министерски съвет и днес ще разглеждаме решение, което да бъде взето с поредица от спешни, неотложни мерки, които трябва да бъдат предприети от всички компетентни органи. Знаете, че съгласно законодателството различни държавни органи имат компетенции за преодоляването на природни бедствия и ние работим в режим на непрекъсната, изключително добра координация и синхрон. Набелязали сме мерки, които да бъдат приведени в действие незабавно от всички отговорни, институции, органи и лица.

 

Може ли да изброите част от тези мерки?

 

Собствениците на язовирите е необходимо да направят незабавно организация за осигуряване на свободен обем в язовирите и при необходимост чрез контролирано изпускане да сведат нивата до минималния безопасен обем. Освен това е необходимо всички органи да обходят още веднъж и да осигурят проводимостта на речните русла – а именно областните управители извън населените места, кметовете на общини в рамките на населените места, „Напоителни системи“ извън населените места, там, където има наличие на корекции. Необходимо е всички оператори на хидротехнически съоръжения незабавно да предприемат всички действия, за да гарантират и осигурят проводимост на речните легла на разстояние от 500 метра след язовирните стени. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме мерки за проверки и почистване на критични участъци около мостовите съоръжения. Областните управители и кметовете на общините, „Напоителни системи“ и собствениците да предприемат спешни действия за укрепване на защитни съоръжения, ако е необходимо това. Знаете, че в резултат от работата на междуведомствената комисия вече нямаме безстопанствени язовири, тоест вече знаем кой е собственикът, кой е операторът, кой носи отговорност, кой контролира тези язовири, които бяха определени като такива с неизяснена собственост към началото на нашия мандат. В този смисъл всеки от тях носи своята отговорност да направи проверка на техническото състояние на съоръженията, да гарантира за това, че няма да бъдат допуснати каквито и да било ситуации, свързани с аварии и повреди на тези съоръжения. Собствениците и ползвателите на комплексните значими язовири стриктно трябва да спазват графика, който се утвърждава от министъра на околната среда и водите, и съответно всички областни управители, кметовете на съответните общини да подават ежедневна информация в басейновите дирекции, чрез тях към оперативното звено в министерството за състоянието по места, нивата на реките, състоянието на съоръженията, за да можем пък ние да оповестяваме в непрекъснат режим органите на МВР, които имат отношение към справянето с евентуални щети и бедствия, да разпространяваме информация и към населението. И тук искам да апелирам да се следи непрекъснато хидрометеорологичната обстановка, особено внимателни да бъдат всички, когато има предупреждение, когато са определени зони с т.нар. жълти, оранжеви или червени кодове. Нека всички да бъдем внимателни, всички да вземем необходимите мерки, за да не се допуснат каквито и да било щети и рискове за здравето на хората.

 

Отворихте въпроса за язовирите. Той често буди много противоречия и като че ли в обществото съществува една неосведоменост кои точно институции се грижат за язовирите, по какъв начин. Не се ли размива отговорността между различните министерства и общини?

 

Всъщност съгласно националното законодателство язовирите, които имат предназначение да осигуряват питейното водоснабдяване, се управляват от ВиК дружествата, тези, които подпомагат хидроенергийната система на страната, се управляват от „Язовири и каскади“ към Министерството на енергетиката, а язовирите, които служат за напояване, както и всички съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, това са диги, защитни съоръжения, отводнителни съоръжения, се експлоатират и управляват от „Напоителни системи“ към Министерството на земеделието и храните и така наречените малки или микроязовири са общински. Общините имат отговорност за това да бъдат поддържани в добро състояние, да сключват договори по смисъла на закона с експлоатационни дружества, с оператори, които да носят отговорност за състоянието на тези съоръжения. Това са заложените отговорности по смисъла на закона и всеки един от тези отговорни лица носи своята отговорност за състоянието, за нивото на водите в тези съоръжения.

 

Друг въпрос, който е изключително актуален – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор способна ли е да осъществя ефективен контрол над язовирите? Имаше определени противоречия преди време по тази тема.

 

Противоречия не бих казала, че има. Ясно е, че имаше дупка в закона, липса на единен национален контролен орган, който да осъществява техническия контрол върху състоянието на хидротехническите съоръжения. Бяха разработени текстове в Закона за водите, които сме представили на Министерски съвет. Междуведомствена група работи за това и предложението е държавната агенция да бъде определена като този орган. Безспорно има необходимост от подсилване на капацитета, от осигуряване на техническо обезпечаване на този орган, но това е орган, който има възможност хоризонтално да упражнява контрол върху всички институции и лица. Освен това има и компетенциите да следи за техническото състояние. Това, което очакваме, е принципалът Министерството на икономиката да финализира разчетите за необходимите средства, които са нужни за това, да се обезпечи работата на държавната агенция и съответно да се процедира по приемането на закона.

 

Кога обаче, в какви срокове ще се случи това, за да може наистина Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да заработи ефективно и да се осъществява истински контрол?

 

Що се отнася до законодателните промени, аз се надявам, че те ще бъдат факт съвсем скоро време. Както казах, Министерството на икономиката е предприело действия за разработването на финансовата обосновка и съответно разчетите за необходимите средства за този орган. Очакваме това да се финализира съвсем скоро, след което да влязат в сила текстовете на закона, които изискват разработването на поднормативната уредба с издаването на специална наредба, където да бъдат описани детайлно отговорностите и функциите на тази държавна агенция. Колегите работят активно още от формирането на междуведомствената работна група, колегите от Държавната агенция по метрология и технически надзор работят по разработването на конкретните детайли, по процедурите и функциите, които ще бъдат заложени в нормативната уредба. Убедена съм, че в максимално бърз порядък ще може ефективно да заработи този орган.

 

Министър Василева, защо в последната година след всеки по-силен валеж задължително се появява бедствие? Като че ли това се превърна в една тревожна тенденция.

 

Уви, причините са от характер, който има отношение с обективни обстоятелства – това са измененията в климата. Знаете, че те водят до периоди на кратки интензивни валежи с изливането на огромен обем водни количества и съответно е невъзможно почвите да поемат тази вода, формира се бърз отток и се повишават нивата на реките, следвани от периоди на засушавания. Но не трябва да се пренебрегва и фактът, че е необходимо да бъдат предприети мерки, за да се избегнат субективни фактори като широко дебатирания казус например с незаконното изсичане на горите, особено около водните обекти, особено около населените места, което е причина за възникване на щети, за формиране на бързи и високи води, за формиране на свлачища. Безспорно необходимо е да се приемат и мерки, свързани с подобряване на инфраструктурата, и затова се осигуряват средства както от националния бюджет, така и от европейските фондове. Не на последно място имаме и възможността да се ползваме от подкрепата на ЕС чрез фонда „Солидарност“. Т.е. мерките трябва да бъдат комплексни и, разбира се, да се засили в максимална степен контролът за недопускане на каквито и да било явления и действия, които биха могли да предизвикат проблеми.

imageimageАрхив В Медиите Кабинетimageimage
imageimageАрхив В Медиите Кабинет 2009imageimage
 
В Медиите Кабинет
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ОБЩЕСТВОТО Е ОСНОВНИЯТ ПОЛЗВАТЕЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
18 Април 2017

Министърът на образованието и науката в предаването „Инвестор“ на телевизия „Блумбърг“

trans.gif
МИНИСТЪР ДЕНКОВ: УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗТОВАРЯТ ОТ НЕСВОЙСТВЕНИ ФУНКЦИИ
11 Април 2017

Интервю на министъра на образованието Николай Денков в Нова телевизия

trans.gif
Спас Попниколов: Няма как за 2 месеца да бъде спряно неосигурено финансиране за АМ „Струма“
10 Април 2017

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов в интервю за Агенция „Фокус“

trans.gif
Даниела Дашева: Хазартът е най-логичният източник на приходи за спорта
07 Април 2017

Интервю на министъра на младежта и спорта Даниела Дашева за списание „Икономист“

trans.gif
Николай Денков: За плагиатството в науката няма давност
05 Април 2017

Министърът на образованието и науката в интервю за Радио "Фокус"

trans.gif
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВЪВЕЖДАМЕ ПРАВИЛА ЗА БОРБА С ПЛАГИАТСТВОТО
02 Април 2017

Министърът на образованието и науката в предаването „Неделя 150“ на БНР

trans.gif
Стела Балтова: Жалби пречат на процедурата за Единната система за туристическа информация
29 Март 2017

Интервю на министъра на туризма за Радио „Фокус“

trans.gif
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ТРЯБВА ДА ОСИГУРИМ СПОКОЙСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
22 Март 2017

Интервю на министъра на образованието и науката в предаването „Денят започва с култура“ на БНТ, което даде началото на новата кампания на МОН и БНТ „Най-добрият учител, когото познавам“

trans.gif
Илко Семерджиев: Няма чистка в здравеопазването
21 Март 2017

В МЗ се бяха натрупали толкова много проблеми, че те трябва да бъдат решавани. И ние ги решаваме, каза вицепремиерът и министър на здравеопазването в предаването „Тази сутрин” на бТВ

trans.gif
Стела Балтова: Френските туристи се завръщат към България през лятото
20 Март 2017

Министърът на туризма за резултатите от зимния и очакванията за летния сезон в предаването „Преди всички” на БНР

trans.gif
Правителство
Огнян Герджиков

Служебен министър-председател на Република България

 
Илко Семерджиев

Служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

 
Стефан Янев

Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

 
Малина Крумова

Служебен заместник министър-председател по европейските фондове

 
Деница Златева

Служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

 
Пламен Узунов

Служебен министър на вътрешните работи

 
Кирил Ананиев

Служебен министър на финансите

 
Гълъб Донев

Служебен министър на труда и социалната политика

 
Спас Попниколов

Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Николай Денков

Служебен министър на образованието и науката

 
Ради Найденов

Служебен министър на външните работи

 
Мария Павлова

Служебен министър на правосъдието

 
Рашко Младенов

Служебен министър на културата

 
Ирина Костова

Служебен министър на околната среда и водите

 
Христо Бозуков

Служебен министър на земеделието и храните

 
Христо Алексиев

Служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Теодор Седларски

Служебен министър на икономиката

 
Николай Павлов

Служебен министър на енергетиката

 
Стела Балтова

Служебен министър на туризма

 
Даниела Дашева

Служебен министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения