Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет”
14 Февруари 2011

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки поръчки (НВМОП), Заповед №Н - 548 от 31 юли 2009 г. на министър-председателя и Заповед №ФС-12 от 11 февруари 2011 г. на Росен Желязков – главен секретар на Министерския съвет, отправям покана за представяне на оферта за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”, при следните условия:

 

І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчка:

1. Предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”.

2. Изисквания към изпълнението на поръчката: Преводаческите услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет са определени по вид, езикови групи и времеви граници в образеца на ценово предложение – Приложение №1, неразделна част от настоящата покана.

 

ІІ. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на следните изисквания:

1. Кандидатът следва да докаже, че има най-малко 2 години опит в изпълнението на преводачески услуги.

За доказване на това обстоятелство се представят: Декларация-списък с основните договори с предмет преводачески услуги, извършени през последните две години, включително срокове, стойности и клиенти; Минимум две препоръки за добро изпълнение на договори, посочени в декларацията; Копие от сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи; Декларация, че кандидатът ще осигури квалифицирани преводачи за извършване на преводачески услуги определени по вид, езикови групи и времеви граници, съгласно Приложение 1 за целия срок на договора.

2. Кандидатът следва да гарантира възможност за предоставяне на компетентно лице за извършване на превод – до 3 (три) часа след заявка от страна на Възложителя за І група езици от Приложение №1 към поканата.

3. Кандидатът следва да гарантира възможност за предоставяне на компетентно лице за извършване на превод в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от заявка от страна на възложителя за ІІ, ІІІ и ІV езикови групи от Приложение №1 към поканата.

Възложителят при необходимост може да командирова представители на изпълнителя, като разходите за командировка (пътни, дневни, нощувки и др. транспортни разходи) са за сметка на Възложителя, съгласно нормативно установените разпоредби.

 

ІІІ. Съдържание на офертата – всеки кандидат следва да представи следните документи:

1. Заверено от кандидата копие от единния идентификационен код (ЕИК) или от удостоверение за актуално състояние на фирмата, когато кандидатът е юридическо лицe или едноличен търговец. Кандидатите – физически лица представят заверено копие от документ за самоличност.

2. Ценово предложение за извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, съгласно Приложение № 1 към поканата, с включен ДДС. Ценовото предложение трябва да е в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, който да е поставен в плика с офертата. В плика с надпис „Предлагана цена” се поставя и подписан и подпечатан проект на договор (Приложение към поканата за участие).

3. Техническо предложение по образец, съгласно Приложение №2 към поканата;

4. Декларация-списък с основните договори с предмет преводачески услуги, извършени през последните две години, включително срокове, стойности и клиенти;

5. Минимум две препоръки за добро изпълнение на договори, посочени в декларацията;

6. Заверено от кандидата копие от сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи;

7. Декларация (свободен текст), че кандидатът ще осигури квалифицирани преводачи за извършване на преводачески услуги определени по вид, езикови групи и времеви граници, съгласно Приложение 1 за целия срок на договора.

 

ІV. Срок за изпълнение – една година от подписването на договора.

 

V. Място на изпълнение – по заявка на Възложителя.

 

VІ. Начин на плащане – плащанията по договора се извършват след одобряване и приемане с приемо-предавателен протокол (за писмен превод) и констативен протокол (за устен превод) на конкретно извършени преводачески услуги по заявка на възложителя.

 

VІІ. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска предлагана цена”.

 

VІІІ. Офертите ще бъдат събрани чрез публикуване на покана на интернет страницата на Министерския съвет.

 

ІХ. Срокът за подаване на офертите е до 16.00 часа на 23 февруари 2011 г. Офертите се подават на адрес гр. София, бул. „Дондуков” №1, дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности”.

 

Х. Срокът за валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за тяхното подаване.

 

ХІ. Лица за контакт: Вяра Панайотова – тел. 940 2707

                                   Цветелина Петрова – тел. 940 2759

 

Приложения: 1. Образец на Ценово предложение;

                        2. Образец на Техническо предложение;

                        3. Проект на договор;

                        4. Образец на заявка;

                        5. Образец на констативен протокол;

                        6. Образец на приемо-предавателен протокол.

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения