Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил”
08 Септември 2011

Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ

 

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Заповед № ФС-108 от 1 септември 2011 г. на главния секретар на Министерския съвет, Администрацията на Министерския съвет отправя покана за представяне на оферти за извършване на следното:

І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчка:

І.1. Предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил”.

І.2. Изисквания към изпълнението на поръчката:

І.2.1 Кандидатът трябва да достави фабрично нов автомобил с конкретни характеристики, съгласно изискванията на възложителя подробно описани в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата покана.

І.2.2 Кандидатите следва да гарантират гаранционно обслужване на доставения автомобил през времето на гаранционния срок – от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на доставката за срок до 30.06.2015 г.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

ІІ.1 Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, като минималното изискване е да се докаже, че е изпълнил договори с предмет на доставка, аналогични на настоящата поръчка (Доставка и сервиз на автомобил) на стойност не по-малка от 90 000 (деветдесет хиляди) лева през последните 3 (три) календарни години – 2008 г., 2009 г., 2010 г. Кандидатите трябва да предоставят препоръки за всеки един от договорите.

За доказване на изискването кандидатите следва да представят справка – декларация (по образец, приложение № 4 към настоящата покана) за изпълнените договори, с предмет, аналогичен на настоящата процедура през последните 3 (три) години с приложени препоръки по всеки един от договорите, посочени в справката. Препоръките следва да включват описание на предмета на договора, контрагент, лица и телефони за контакт.

ІІ.2. Кандидатите трябва да представят каталози и/или други документи, от които да са видни всички характеристики на автомобила, който ще бъде доставен съгласно изискванията на възложителя.

ІІ.3 Кандидатът следва да е оторизиран за дейността, предмет на поръчката от производителя на предлагания автомобил.

За доказване на изискването кандидатът следва да представи копие от договор с производителя, оторизационно писмо или други доказателства, удостоверяващи, че кандидатът е оторизиран за доставка и гаранционно обслужване от производителя на предлагания автомобил.

            ІІІ. Съдържание на офертата:

            ІІІ.1. Ценово предложение по образец – приложение № 3 към настоящата покана (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”), както и оригинално пълномощно на лицето, подписало офертата, ако последната е подписана от различно от представляващия кандидата лице. В плика с Ценовото предложение се поставя и подписан и подпечатан проект на договор, съгласно образец – приложение № 5 към поканата.

            В цените посочени в ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи по изпълнение на поръчката, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки по изпълнението на поръчката до местата на изпълнение.

            ІІІ.2. Техническо предложение, подписано от кандидата, съгласно образец – приложение № 2 към настоящата покана.

            ІІІ.3. Заверено от кандидата копие от единния идентификационен код (ЕИК) или от удостоверение за актуално състояние на фирмата, когато кандидата е юридическо лицe или едноличен търговец. Кандидатите – физически лица представят заверено копие от документ за самоличност.

            ІІІ.4. Подписан и подпечатан от кандидата проект на договор (поставен в плика с надпис „Предлагана цена”).

            ІІІ.5. Справка – декларация (по образец, приложение № 4 към настоящата покана) за изпълнените договори, с предмет, аналогичен на настоящата процедура през последните 3 (три) години с приложени препоръки за добро изпълнение на посочени в справката договори.

            ІІІ.6. Каталози, сертификати или други документи, от които да са видни всички характеристики на автомобила, който ще бъде доставен съгласно изискванията на възложителя.

            ІІІ.7. Копие от договор с производителя, оторизационно писмо или други доказателства, удостоверяващи, че кандидатът е оторизиран за доставка и гаранционно обслужване от производителя на предлагания автомобил.

            ІV. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път на банковата сметка на изпълнителя в срок от 10 (десет) работни дни след представяне на фактура от изпълнителя и двустранен приемо-предавателен протокол за извършване на доставката, подписан от представители на двете страни.

V. Прогнозна стойност на поръчката – 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева с включен ДДС.

VІ. Срок за изпълнение на поръчката: 2 (два) месеца от сключване на договора.

VІІ. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Дондуков” № 1.

VІІІ. Критерий за оценка на офертите: „Най-ниска предлагана цена”.

ІХ. Начин и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават в запечатан плик с надпис „Оферта за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил ”. Върху плика се отбелязва името/фирмата на участника, адрес, лице за контакт, телефон и факс.

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на 26 септември 2011 г. Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 1, дирекция „Административно обслужване”.

Х. Срокът за валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за тяхното подаване.

ХІ. Лица за контакт: Добромир Василев – тел. 940 2111; Вяра Панайотова – 940 2707

            Приложения:

1. Техническа спецификация;

2. Образец на техническо предложение;

3. Образец на ценово предложение;

4. Образец на справка-декларация за изпълнените договори, с предмет, аналогичен на настоящата процедура през последните три години;

5. Проект на договор;

6. Образец на оферта.

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения