ѕремиер
ѕравителство
»нформаци€
ƒокументи
¬ръзки
   
ƒокументи Ѕиографи€ ¬ ћедиите
—ектори Ѕиографии —ъбити€ ¬ ћедиите √раждански борд за свободни и прозрачни избори
¬одещите Ќовини Ќовини «а Ѕългари€
«аседани€ –ешени€та Ќакратко —истема за ѕравна »нформаци€ ѕлащани€ в —≈Ѕ–ј
»нтернет ¬ръзки ќбществени поръчки до 1.10.2014 ѕрофил на купувача “ъргове
image      
 image   арта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

їначало їпремиер їв пресата

  »нформаци€

—»—“≈ћј «ј ѕ–ј¬Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я Ќј ћ»Ќ»—“≈–— » —Џ¬≈“

“ук свободно може да намерите всички постановлени€, разпореждани€ и решени€, одобр€вани от правителствата на –епублика Ѕългари€ от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

—ќЋ¬»“ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешни€ пазар на ≈—.

 

 

јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬≈Ќ –≈√»—“Џ–

 
¬ ћедиите ћинистър-председател
ѕламен ќрешарски: ƒо кра€ на годината ще наблегнем на законодателните инициативи за подобр€ване на конкуренци€та. Ѕизнес средата е приоритет за Ѕюджет 2014
13 ќктомври 2013

—истемата на единствена обществена каса отдавна е изчерпала своите възможности. “р€бва да се постави силен акцент върху професионалното образование, отбел€за министър-председател€т в предаването Дѕин кодФ на телевизи€ News7

«а разлика от български€ парламент, който е блокиран от действи€та и противоборството между опозици€ и управл€ващи, то българското правителство тр€бва да продължи да работи. ’аресвано или не, с протести под прозорците или овации в партийните зали, министрите и министър-председател€т тр€бва да продължат да вършат своите задължени€. «а това каква ще е философи€та на бюджет 2014 година, какви реформи престо€т в области като здравеопазване и образование Ц за всички тези неща ще разговар€ме с министър-председател€ на –епублика Ѕългари€ господин ѕламен ќрешарски. √осподин министър-председател, изминаха сто дни от вашето управление, но днес бих искал да разговар€ме за следващите сто дни, за това, което ни предстои в близко бъдеще. ѕървото важно нещо, това е приемането на бюджета за следващата година.  аква ще бъде неговата философи€ и какви разлики ще има той с предишни€ бюджет?

—тоте дни, които изминаха, всъщност те отдавна изминаха и отдавна сме в следващите сто дни, но сте прав, че може би най-важни€т момент сега е подготовката на проектобюджета за следващата година. ¬ рамките на тази, до кра€ на годината, ще се опитаме да наблегнем повече на законодателни инициативи с оглед на подобр€ване на законодателната и нормативна рамка, както в областта на конкуренци€та, така и на н€кои монополни формировани€ и про€влени€. ѕо отношение на проектобюджета за следващата година, ще се опитаме да поставим акцент върху н€колко политики. Ќа първо м€сто, за по-добра бизнес среда, както с чисто фискални инструменти, така и с инструменти, които не изискват непременно финансови ресурси. ¬еднага давам пример Ц ще се стремим още повече да подобрим връщането на ƒƒ—, въвеждаме и касова отчетност за малките фирми, така че те да дължат ƒƒ—, след като ефективно са получили пари по сделки, а не преди това. ѕо отношение на чисто финансовите аспекти, ще заложим по-гол€м д€л на публичната инвестиционна програма, което безспорно ще вли€е стимулиращо върху стопанската активност. » в н€каква степен сме длъжни да го направим, поради обсто€телството, че следващата година е след кра€ на насто€щи€ бюджетен период по европейските фондове и самото начало на следващата година Ц тоест т€ ще бъде с по-намален интензитет. ўе се доусво€ват проекти от предишната финансова перспектива или по-скоро насто€щата Ц тази, ко€то изтича. » от друга страна, все още н€ма да бъдем напълно готови да стартираме новите проекти, доколкото най-веро€тно поне първата половина на годината ще се забавим в подготовката на новите оперативни програми. ўе напомн€, че към насто€щи€ момент все ще ≈вропейската комиси€ не е договорила със страните членки следващата финансова перспектива. ’убаво би било това да стане до кра€ на годината, но може и да прескочи началото на следващата година. ќттук ще дойде един по-нисък интензитет на усво€ване на европейските фондове следващата година и почти сме длъжни да предвидим компенсаторно и по-гол€м д€л на местната инвестиционна програма. ўе се опитаме да реформираме или ако тр€бва да бъда точен, да стартираме реформи в поне н€колко сектора Ц здравеопазването, където се изисква изключително много работа и на концептуално, и на техническо равнище, и на нормативна база. Ќо на първо м€сто концептуално да доизчистим модела, да го прокоментираме с всички заинтересовани съслови€. » лекарското съсловие, и —дружението на пациентите, и енджиотата, разбира се.

“ехните интереси не са ли противоречащи в определени моменти?

—игурно, да. јз даже не влизам в тази тема, тъй като в много сектори е така, но важното е да се намери разумен баланс, така че моделът да върви, а не да бъде спъван заради в много случаи субективни противоречи€ и изостр€не на взаимоотношени€та. ќбразованието е много важен сегмент. Ѕез да правим революци€ разбира се в тази сфера, тъй като там частично реформите върв€т в последните години. ѕо-скоро в по-предишни€ мандат б€ха стартирани реформи, най-вече в системата на финансиране на средните училища. Ќо има нужда първо от усъвършенстване и оптимизиране на единните нормативи, по които се финансират средните училища. »ма нужда да се пипнат критериите за финансиране на висшите училища и най-важното Ц да се постави силен акцент.. Ќе знам дали ще имаме възможности и ресурси следващата година да го направим, но поне да поставим ударение върху професионалното обучение. Ќещо, което от години е, струва ми се, основната слабост на нашата образователна система. ¬адим кадри, които са по-добре подготвени в методологически, отколкото в практически план. “ова е задължително, за да можем наистина в съвременни€ динамичен св€т.. младите хора да бъдат много по-добре подготвени веднага да влизат в практиката. ј не да имат периоди в живота си, особено началните, при които тр€бва да се дообучават практически в практиката. јдминистраци€та ме притесн€ва. ўе направим преглед на административните структури, ще се опитаме да оптимизираме и функционално, и структурно н€кои звена на администраци€та. »ма доста гол€мо дублиране на функции и оттук разхищение на ресурси.

Ќе споменахте здравна реформа, реформа в здравната система. ѕреди година изл€зоха факти за това, че цените на лекарствата, дори и българските, са н€колко пъти по-скъпи от същите тези лекарства в чужбина. ƒо гол€ма степен това може би се дължи на изкуствено поставени рестрикции на конкурентни продукти, които да навл€зат на пазара. Ќа н€какъв изкуствено създаден пазар за търгови€ със здравните институции. ѕо тази тема ще предприемете ли н€какви мерки?

÷ената на лекарствата е един от проблемите и ние си представ€ме, че чрез едно известно централизиране на доставките, ще можем да избегнем това разсейване в момента, на което сме свидетели и изкуствено повишаване на цените от търгове, които са на много малки стойности, тъй като вс€ка болница прави такива търгове, тоест от икономи€та на мащаба. ¬инаги се прав€т икономии от тази гледна точка. » това е важно, за да можем да освободим ресурс за подобр€ване качеството и за по-доброто финансиране на самите здравни услуги. –азчитаме, че можем да го постигнем. Ќо по-важното е да усъвършенстваме и болничната помощ. “ам е други€т гол€м източник, в който в значителна степен можем да говорим за неефективност при финансирани€та. “ова изисква подготовка и на здравните заведени€, и известна децентрализаци€ на монополната сега обществена здравна каса. –аботим по този модел, имаме амбици€та, ако не от средата на следващата година, всички специалисти твърд€т, че това е свръх амбициозен срок. ћоже би малко по-късно Ц септември, октомври, реално да стартира този модел. Ќо дотогава тр€бва да бъде извършена огромна работа както по подготовка и см€на на нормативната база, така и по редица процедури по подготовката както на здравните фондове, така и на лечебните заведени€. «а да могат да вл€зат сравнително лесно в новата система и да минимализираме рисковете.

ƒосега имаше парадокси. Ќапример  линиката по уши, нос, гърло в ДѕироговФ с бюджета, който й беше определен, той й стигаше н€къде от 1 €нуари до към 5-6 февруари. ѕодобни странни ситуации дали ще се повтар€т през следващата година или ще се вземат мерки това да не се случва?

јз лично съм убеден, че системата, при ко€то функционира единствената обществена каса, отдавна е изчерпала своите възможности, може би още преди н€колко години. » оттук нататък колкото по-дълго време се опитваме да стъпваме само на тази система, ще имаме все повече крещ€щи примери, както този, който вие дадохте, е само един от т€х. Ћогично е в тези услови€, когато обществената каса финансира с приблизително един и същ ресурс нарастващ брой здравни заведени€, т€ да се опитва, защитавайки се, да въвежда различен вид рестрикции, който се отраз€ва много зле както върху качеството на услугата, от една страна, така и върху достъпа. јдминистративните рестрикции винаги затрудн€ват достъпа най-вече, но влошават и качеството на услугата. “рудно ми е да кажа, че при нови€ модел всичко ще бъде прекрасно. Ќие знаем, че н€ма модел в света, който да бъде достатъчно добър за подражание. јко имаше, всички щ€хме да го вземем и да се опитаме да го приложим.

≈стествено тр€бва да се адаптира към местните услови€.

“р€бва да се адаптира към местните услови€. “ака че това ще се опитаме да направим и съм убеден, че значително ще подобрим достъпа.

Ќо в същото време имаме непрекъснато строене на нови модерни частни болници, а пък държавните фалират.  ак можем да си об€сним този факт? “ой пак ли е заложен в системата?

“ой лесно може да се об€сни заради стихийни€ характер, по който се развива досега системата. —лед стартиране на реформата от 2000 година реално досега, никога не е мислено върху подобр€ване на модела или доусъвършенстване, дореформиране, така да се каже. ќставен е стихийно. ¬ един момент частни€т сектор навлезе в здравната система и се получават такива парадокси Ц големите държавни клиники тънат във финансов недостиг, а новите модерни частни клиники всъщност отнемат все по-гол€м ресурс от обществената здравна каса, така че на никому не стигат. —амо за илюстраци€ Ц в мандата, в който б€х финансов министър, частните болници заемаха н€къде малко над 10, може би 10-12 на сто от всички ресурси, които се насочваха към здравната система от касата, а сега този процент е около 25. “ой се е удвоил за н€колко години само.

¬ие дадохте за€вка за много сериозна реформа в едната от системите, които има необходимост от това нещо. ƒали ще получите подкрепата на тези политически сили, които в момента конституираха кабинета и които го подкреп€т?

ƒа, това е изключително важен въпрос, тъй като последните месеци много се говори за политическа, неполитическа дейност и подкрепа. ѕолитическата подкрепа е изключително важна, не само в този случай, но в този особено, тъй като без политическа подкрепа не могат да се направ€т тези реформи.

Ќ€ма да се приемат законите.

Ќ€ма да се приемат законите. ј без да се приемат законите, нищо не може да се направи. » аз бих разширил малко. Ќе е толкова във формални€ факт на неприемане на закони, а струва ми се, без политическа подкрепа и обществото не би приело реформата. ўе се увеличат значително критиките.

 азахте, че това не ви притесн€ва толкова в едно скорошно интервю.

Ќе знам точно. ћоже би е извадено от контекста, не знам точно какво е имано предвид. »мам предвид, че когато политическите партии не те подкреп€т, по дефиници€ н€мате обществена подкрепа. ¬ кра€ на краищата зад тези политически партии сто€т избиратели. » колкото и н€кои странични наблюдатели да не се съглас€ват напълно с този факт, той е такъв, той е базисен факт.

Ќе споменахме пенсионната система. ¬ миналото ни предаване професор ’ристосков спомена, че около един милиард лева годишно изтичат от системата чрез фалшиви инвалидни пенсии. »мате ли подобна информаци€ и бихте ли приели това официално публично изказване за започването на една проверка и възлагането на ресорните министри да се заемат с подобен случай, тъй като това са изключително много пари?

√осподин ’ристосков е сериозен учен и практик в това число, беше дългогодишен шеф на Ќќ». —ега, дали е точно милиард, дали е по-малко, на мен ми се струва все пак, че е по-малко, може би ми се иска да е по-малко, защото един милиард е наистина впечатл€ваща сума. јко приемем, че е в€рна, можем да направим много тревожни изводи за състо€нието на институциите и контролните органи в институциите, но проблемът съществува. » от откъслечни проверки в миналото са се констатирали редица нарушени€ при категоризаци€та на отделнитеЕ

 оето прав€т “≈Ћ -овете.

 оето прав€т “≈Ћ -овете, точно така, при категоризаци€та на отделни наши съграждани в отделните групи. ¬ н€кои случаи дори има драстични случаи, когато напълно здрави хора са освидетелствани. “ук можем да говорим дори за криминалистика. ј това, което ще се опитаме да направим, е да въведем по-строг контрол върху системата. ¬ъзложил съм такива проверки на специализираните органи. ўе направим изводите, когато преценим мащабността на асиметриите в сектора и диспропорциите.

“оест там може да очакваме новини н€какви, които да изненадат обществото?

јз пак искам да кажа Ц на този етап поради липса на актуална информаци€, на мен по-скоро ми се иска да не са големи нарушени€та. » ще бъда непри€тно изненадан, ако са много големи. ќчевидно тр€бва да се направиЕ

“ова вътрешно желание да не притъпи проверката, понежеЕ

Ќ€ма да провер€вам аз. јз го сподел€м в момента с вас и зрителите.

«ащото, ако това е така, наистина е гол€м проблем. ѕри седем милиарда пенсии, един милиард и двеста милиона е много.

÷ифрата смущава наистина.

—ледващи€т гол€м проблем, който има Ѕългари€, това е енергийната политика. “ова е политика, в ко€то тр€бва да се мисли десетилети€ напред в бъдещето. Ќие от една страна имаме конкретни проблеми, които, между другото, свалиха предишното управление. ѕърво, това са електроразпределителните дружества и начина, по който те доказват себестойността на услугата, ко€то предостав€т. Ќаправихте ли н€какви проверки в тази насока? » оттам ми се иска да преминем към ц€лостната енергийна политика за следващото десетилетие.

јми между първите стъпки на кабинета б€ха систематизиране и индентифициране на най-острите проблеми в енергетиката. —менихме ценови€ модел. Ќови€т състав на ƒ ≈¬– ми се струва на мен, че стои значително по-добре по отношение на регулаторни и контролни функции. «начително се сви и се засили наблюдението върху ценообразуващите модели, сви се рентабилността на ≈–ѕ-тата. ƒалеч съм от мисълта, че всичко е прецизно. Ќ€ма прецизни ценови модели, но са под наблюдение тези, които сега се използват и елементите вътре в тези ценови модели. ћисл€, че и да има н€къде отклонени€, те са значително стеснени спр€мо предишните модели, които б€ха прилагани. Ќеслучайно имаме много оплаквани€ от представителите на ≈–ѕ-тата. Ќо ние ще продължим не толкова да затрудн€ваме т€хната дейност, колкото ще продължим един по-стриктен контрол върху т€хната дейност. ћисл€, че това е в интерес на гражданите. ѕритесн€ва ме и мен общото състо€ние на енергетиката. «аварихме огромни дефицити, може би даже не е хубаво да споменавам цифрите Ц те са плашещи.

≈нергийните дружества дължат пари?

ƒа. ¬ътре в системата взаимната задлъжн€лост така е набъбнала, че започва да вли€е задържащо на ц€лата икономическа система. «ащото и фирми извън енергийни€т сектор имат взаимоотношени€ с представители на енергийни€ сектор и оттук се бави и оборота. ƒоставчици, забавени плащани€, това забав€ в н€каква степен цели€т стопански оборот. «наете, по веригата като се дължат пари и не се плащат, това удр€ ц€лата верига в н€каква степен. “ака че притесн€ва ме, правим усили€ и ще продължим да правим усили€. “ова не може да е еднократен процес Ц да ребалансираме системата. “ака че на първо време да намалим задлъжн€лостта, не можем да € премахнем. ¬еро€тно това има много по-дълъг хоризонт ц€лостното оздрав€ване, но поне да намалим задлъжн€лостта. » пак ще използвам такъв израз Ц да намалим времето за разплащане на неразплатените задължени€. ≈нергийните дружества са длъжници на доста производители. ј пък производителите на електроенерги€ пък от сво€ страна са задлъжнели към други доставчици. “ова е механизмът, по който ми се струва, че в момента оказва най-задържащо вли€ние върху стопанското развитие.

— това вие казвате, че до сега сме имали изключително лоша система на ц€лото управление на ц€лата енергийна система и най-вече на енергийните дружества?  ато се объркат паричните потоци, като експерти по корпоративните въпроси, знаете за какъв вид управление може да се говори.

ѕоследните н€колко години, изключително лошо се води това управление, без да възхвал€вам начина по който управл€ваме енергийната система. јз ще кажа малко критични коментари за цели€ период на управление, но да се върна на темата. Ѕез да прав€ хвалебстви€ за предишни периоди, все пак по общите равнища по засто€лост и финансово състо€ние по ключовите финансови параметри, енергетиката, струва ми се, никога не е била толкова зле, колкото в сегашното си състо€ние. “ова влошаване идва в последните н€колко години. «а него има изключително обективни, но и много субективни фактори. ќбективните ги знаем. “ова са неконтролируемото израстване на ¬≈»-тата, които са с преференциални цени, а в последните години н€маше никакъв контрол, никакъв график. ƒа, в€рно, ние тр€бва да достигнем 16 на 100 през 20-.та година електроенерги€ от възобнов€еми източници, но никой не е искал от нас да достигнем това сега.

ѕредвид, че и предишното управление се е подало под натиска на частните инвеститори да изпълн€т по-рано тази квота.

јз дори не бих го казал така.  ажа ли го така, тр€бва да го докажа. јз бих казал, че не е имало ц€лостна концепци€ за сроковете и по-плавни€ график за въвеждане на ¬≈»-тата. Ќе може изведнъж да въведете ¬≈»-та, колкото един €дрен реактор, колкото един от новите блокове в  озлодуй и да искате да има устойчивост на енергийната система. ќще повече, знаете, че това са източници, които са в пъти по-скъпи, от колкото традиционните източници.

»ма един друг факт, че над 160 народни представители от други€ парламент са имали участие в подобни дружества, което води до объркване на части на публични€ интерес.

—игурно го има този момент. јз никога не съм про€в€вал персонален интерес, кой точно какъв интерес има в енергетиката. «а мен е важно системата като ц€ло. ћога да кажа нещо провокативно, сега при предсто€щите промени в закона на енергетиката. ѕо начина на гласуване това ще покаже, тук не говор€ за управление и опозици€, тук говор€ за това, което вие казахте, че има доста народни представители, които имат и лични интереси в този аспект.

Ќека да се върнем към визиите за развитието на енергетиката, в момента, около 50% от електроенерги€та е от въглища. ѕреди затвар€нето на 3-ти и 4-ти блок, този процент беше малко над 30%.  ак виждате вие по-нататъшното развитие, това естествено е свързано и с проекта ДЅеленеФ.

јз не съм специалист по енергетика и не бих могъл да вл€за в големи детайли. “ова, което искам да кажа принципно е, че на мен от една страна ми се иска по-гол€ма диверсификаци€ на източниците, по-балансирарно въвеждане на новите източници, които в началото винаги са по-скъпи, както ¬≈»-тата преди малко говорихме. ¬ същото време тр€бва и развитие на базовата енергетика, защото новите източници са нещо много хубаво, но те трудно могат да бъдат в центъра на енергийната система. “€ тр€бва да стои на базови енерго-мощности, каквито са и “≈÷-овете и €дрената енергетика. «а мен балансирани€ подход винаги е за предпочитане и това е общ принцип не само и не толкова в енергетикатаЕ

ћного източници се промениха в съединените щати. “ам много фирми за ¬≈»-та фалират. ¬ √ермани€ построиха соларни паркове и ветропаркове и в същото време не направиха кабелите между т€х и енерги€та в √ермани€ е към 40% по скъпа от тази на съседните страни. Ќие може би сме взели само лошите примери.

ћоже би извода е верен, защото аз преди малко също споменах, че доста безконтролно и без концепци€ се развиваше енергетиката. јко се върнем назад във времето, това беше и през 90-тте години характерен симптом на развитието не само на енергетиката, но и на други наши сектори. «а съжаление ние не сме толкова силни в по-дългосрочните стратегии и най-вече ние ги пишем, но н€маме приемственост, така че см€ната на правителствата, обикновено вод€т и до пром€на на стратегии, което не е много добре, а в н€кои случаи си е направо зле. ѕак да се върна на енергийните източници. ƒа, има достатъчно критични коментари относно новите енергийни източници. »ма обаче и доста по-нови, така че бъдещето в по-дългосрочен план при такова развитие на технологиите е трудно предсказуемо. ¬инаги тр€бва да се стреми една държава да си остава резерв и за инкорпориране на нови източници. »ма вече най-различни примери за използване на източници, които никой не е слагал в сметките.

јз ще ви кажа за 2 такива източника, които са изключително важни. ѕърви€т, това е шистови€т петрол, не само шистови€т газ в —еверна јмерика. ƒруги€т е използването на микробиологи€та отново в —еверна јмерика в старите кладенци. “ова позвол€ва останалите 60% от резервите на петрол да бъдат извадени. »ма прогнози, че јмерика ще се превърне в нетен износител и се очаква цените дори да паднат двойно, както на газа, така и на петрола.  ак това би се отразило на българската икономика от една страна и от друга страна, това ще намали вли€нието на петролните производители от исл€мски€т св€т и естествено ще се отрази в геополитическата обстановка.

≈дин такъв коментар трудно може да се направи в н€колко минути, но да опитаме по отделни елементи. ѕри всички случаи, намалението на цените на енергоносителите ще се отрази благопри€тно на Ѕългари€, защото Ѕългари€ не е страна износител на енергоносител, напротив т€ н€ма да изгуби приходи от това. ј, намалението на цените на енергоносителите и електроенерги€та от тук ще повли€е благопри€тно върху конкурентно способността на българската индустри€, тоест ще намали разходите. “ова, че фиска може да изгуби малко приходи не е най-фаталното в случа€, защото това ще бъде компенсирано от по-големи печалби в корпоративни€ сектор и по-добри доходи на хората. ƒоходите на хората също се облагат с данъци, така че по тази лини€ аз не се притесн€вам толкова за фиска, ако това стане по-ускорено, толкова по-добре. ¬ глобален аспект несъмнено ще настъп€т размествани€, едни ще станат по-богати, други ще станат по-малко богати.

—ъщо така и на вли€нието от там.

ќт тук и на вли€нието, разбира се. Ќа глобалното вли€ние. ¬еро€тно производителите на традиционните енергоносители ще намал€т своето вли€ние, респективно преди това своето богатство. ƒругите иновативно настроени страни с иновативно настроение компании, сигурно ще наберат допълнително преимущество. “р€бва да следим с интерес какво става в ўатите и  анада. ƒори, там вече се говори за нова индустриална революци€. “р€бва да бъдем и внимателни, обаче, защото помним, предполагам, дискуси€та от около 2 години относно проучването на шистов газ у нас. ≈дна технологи€, за ко€то тр€бва да бъдем абсолютно сигурни, че е безопасна. „ак тогава бихме били способни да мислим за нейното прилагане. ўо се касае за нефтените кладенци, за жалост н€маме такива, иначе много бих се радвал, ако можехме да доизчерпим ресурси, които са останали там.

Ќакра€, вие споменахте подобр€ване на бизнес средата. “ова ли е единственото условие на което можем да разчитаме за икономически растеж? «наем, че това е най-големи€ проблем на Ѕългари€,. “ой е изключително нисък. »ндустри€та ни не е добре структурирана, че да изнас€ и после да носи. Ќа какво друго бихме могли да разчитаме и то в близко бъдеще?

Ќашата икономика има доста структурни въпроси, нерешени. —игурно н€ма да бъдат решени и в обозрим хоризонт, защото те всички имат дългосрочен характер. ќще от кра€ на 80-тте години, да не влизаме в старата система, т€ също не беше добре структурирана. ќт тогава до сега в енергетиката, ние използвахме термина Ц стихийно развитие. ¬ икономиката е сходен термина, който тр€бва да се използва.

¬ разрушаването, може би?

¬ разрушаването също. ѕричината за това е, че разрушаването също тр€бва да става по н€каква предварителна концепци€ и план. Ќие и това не направихме по такъв план. ћного са причините, ние не бива да влизаме в този исторически анализ. “ова, което сега е на дневен ред е наистина ключово условие е да подобрим бизнес климата и от тук на всички фактори, които вли€€т на конкурентоспособността. Ѕизнес климата може да се подобри по много параграфи, работим по повечето от т€х, както с по-добър закон за обществените поръчки, между другото, днес мина на първо четене и престои между двете четени€ да се дискутират от различни н€колко спорни текста, от стотина изменени има сигурно 4-5, които си заслужава да се дискутира още, за да се чу€т още мнени€ по този въпрос. ћного администраци€ има в нашата икономическа система. ѕодготвили сме гол€м пакет Ц близо 80 на брой разрешителни режими, или административни отежнени€ и усложнени€ с характер на разрешителен режим, които да отпаднат. ¬ърху други сме набел€зали облекчени€, в срокове например, ако са необходими до 2 месеца, ще ги свием до един и така нататък, за да става всичко по-бързо. ўе подобрим и правилата при тези разрешени€, за да намалим корупционни€ натиск.  огато имате една административна услуга, ко€то не е €сно регламентирана, това е прекрасна почва за корупционен натиск. —амо това н€ма да оправи нещата, това е една от предпоставките, работим и по други. —поменах вече, че обмисл€ме да връщаме редовно ƒƒ— и да не се изкушаваме да финансираме бюджета през задържане на ƒƒ—. ƒа изплащаме редовно договорите, по които държавата е страна. ¬ същото време, обаче, държавата сама по себе си не може да оправи всичко, разчитаме на градивност и в много гол€ма степен на частни€ бизнес.

 акво е вашето послание към частни€ бизнес в Ѕългари€, към гражданите и към политическата класа?

ѕросперитета ни зависи от самите нас, не от н€кой друг. „есто като че ли изпадаме в мисловната зависимост, че н€кой ще се погрижи. Ќ€ма кой да се погрижи. “р€бва самите ние първо да си оправим нормативната среда, а всеки в сво€та област да работи максимално градивно Ц премиер, министър в неговата област, администратора в неговата, частни€т предприемач в неговата, служител€ във фирмата също. “ова е моето послание. —ами ние тр€бва да си помогнем първо на себе си, а после от успеха на всеки един от нас зависи общи€ просперитет.

√-на министър председател, благодар€ ви за този разговор.

јз също ви благодар€.

 

»нтервюто можете да видите на http://news7.bg/–Я–Ш–Э-–Ъ–Ю–Ф/–Ъ–∞–Ї–≤–Є-—Б–∞-—Ж–µ–ї–Є—В–µ-–Є-–њ—А–µ–і–Є–Ј–≤–Є–Ї–∞—В–µ–ї—Б—В–≤–∞—В–∞-–њ—А–µ–і-–Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞-–Ю—А–µ—И–∞—А—Б–Ї–Є-_l.baa_i.30860_b.24329.html

imageimageјрхив ¬ ћедиите ћинистър-председателimageimage
 
¬ ћедиите ћинистър-председател
Ѕойко Ѕорисов: „овекът от Ѕалканите тр€бва да усети перспективата - маги€, ко€то и нас ни водеше, когато вл€зохме в ≈—
09†ёни 2017

«аслужаваме да сме в Дчакалн€таУ на еврозоната, взели сме необходимите мерки, каза премиерът в интервю за Дƒойче велеУ.

trans.gif
ќгн€н √ерджиков: “ърсих златно сечение между идеите на президента и моите убеждени€. Ќевинаги ми беше лесно
21†јприл 2017

ƒотолкова н€маше натиск от партии, че се почувствах пренебрегнат, казва министър-председател€т пред в. Д24 часаФ

trans.gif
ќгн€н √ерджиков: ѕоне половината служебни министри са чудесни
21†јприл 2017

“ези избори б€ха заредени с много по-остро партийно противопостав€не, това доведе и до по-острите критики към служебни€ кабинет, казва министър-председател€т пред Д апиталФ

trans.gif
ќгн€н √ерджиков: √орд съм, че съм част от управлението на страната, което усп€ да съхрани не само социални€ мир, но и да осигури ръст на финансовите постъплени€
17†јприл 2017

»нтервю на министър-председател€ за Ѕ“ј

trans.gif
ЅЏƒ≈ў≈“ќ Ќј ≈¬–ќѕј » ЅЏЋ√ј–— ќ“ќ ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ—“¬ќ
16†ћарт 2017

»зказване на министър-председател€ ќгн€н √ерджиков по време на публична дискуси€ ДЅъдещето на ≈вропа и българското председателство на ≈—Ф, организирана от ѕан≈вропа Ѕългари€

trans.gif
ќгн€н √ерджиков: ¬ече имаме сигнали за купуване на гласове в —еверозападна Ѕългари€
07†ћарт 2017

—лужебното правителство ще излъчи български еврокомисар, ако след предсрочните избори не бъде съставен редовен кабинет, коментира министър-председател€т в предаването ДЌедел€ 150Ф на ЅЌ–

trans.gif
ќгн€н √ерджиков: –евизи€та на предишни€ кабинет не е акцент в работата на служебното правителство
20†‘евруари 2017

»нтервю на министър-председател€ за предаването "«дравей, Ѕългари€" по Ќова телевизи€

trans.gif
ќгн€н √ерджиков: ѕазарната икономика тр€бва да е водеща, но не в здравеопазването и в образованието
11†‘евруари 2017

—м€там, че Ѕългари€ тр€бва да излъчи еврокомисар в сравнително близко време, казва министър-председател€т в предаването Д“ази съботаУ по ᓬ

trans.gif
ѕроф. ќгн€н √ерджиков: ѕредседателството може да изведе Ѕългари€ в позици€ на наистина пълноправен и уважаван член на ≈—
27†януари 2017

ƒобрите идеи, които зас€гат държавата, могат да се реализират, когато имаш власт, казва служебни€т министър-председател в предаването УѕанорамаУ на ЅЌ“

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ƒа обединим усили€ за държавата, вместо да се €дем
13†януари 2017

2,5 млрд. лв. живи пари на данъкоплатците миналата година заминаха за ¬ашингтон и ћосква, казва министър-председател€т в предаването ДѕанорамаУ на ЅЌ“

trans.gif
ѕремиерът Ѕорисов: ќчаквам практически действи€ на срещата на върха на ≈— в Ѕратислава
01†—ептември 2016

ћинистър-председател€т на Ѕългари€ Ѕойко Ѕорисов в предаването Д“ази сутринУ на ᓬ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: Ќие предотврат€ваме изграждането на огради в сърцето на ≈вропа, не бива да оставаме сами
26†јвгуст 2016

»нтервю на министър-председател€ за в. Д‘ранкфуртер јлгемайне ÷айтунгФ

trans.gif
ѕремиерът Ѕойко Ѕорисов: √отвим се за тежък проблем с бежанците
22†ёли 2016

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Д«дравей, Ѕългари€У по Ќова телевизи€

trans.gif
ѕремиерът Ѕорисов: Ќаши€т интерес е „ерно море да стане транспортен коридор от јзи€
14†ёли 2016

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Д“ази сутринУ по ᓬ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: Ќе е време сега за избори, нито е време за кандидатури
26†ћай 2016

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Д«дравей, Ѕългари€У по Ќова телевизи€

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов:  райно време е в ≈— да намерим практически работни механизми за кризата с мигрантите
05†ћай 2016

»нтервю на министър-председател€ за јгенци€ Д‘ранс пресФ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: — гласуването на »зборни€ кодекс стана €сно, че започва изграждането на истинската опозици€ Ц Ѕ—ѕ, ƒѕ— и ƒ—Ѕ
29†јприл 2016

ѕремиерът в интервю за предаването Дƒен€т започваУ по ЅЌ“

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ѕравителството, прокуратурата и службите са много амбицирани да сложат ред в държавата
18†јприл 2016

ћинистър-председател€т на –епублика Ѕългари€ в интервю за предаването ДЋице в лицеУ на ᓬ

 

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: јко реформа се правеше лесно, част от реформаторите щ€ха да сто€т във властта
31†ћарт 2016

јко се род€т 1000 бебета по-малко, се тревожим за демографи€та, а ако загинат 1000 души по пътищата, го приемаме за нормално, коментира министър-председател€т в предаването "ќще от ден€" по ЅЌ“

trans.gif
ѕремиерът Ѕойко Ѕорисов: “ова, което се направи срещу контрабандата в Ѕългари€, се оцен€ва в ц€ла ≈вропа
21†ћарт 2016

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Д«дравей, Ѕългари€У на Ќова телевизи€

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: √≈–Ѕ е балансьорът в този парламент
08†ћарт 2016

Ѕорбата с престъпността, с корупци€та, с олигархи€та - това и го мога най-добре. ¬иждате само за 20-тина дена какви са ни резултатите, аз гарантирам, че в следващите шест месеца ще останат доволни хората, казва министър-председател€т пред Mediapool

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ≈вропейски€т съюз е на кръстопът, защото ако ¬еликобритани€ го напусне, той н€ма да бъде същи€т
20†‘евруари 2016

Ѕойко Ѕорисов Ц министър-председател на –епублика Ѕългари€, в интервю за предаването ДѕанорамаУ по ЅЌ“

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: «авършихме старата година с над 2 млрд. и 850 млн. лева повече събрани приходи
04†януари 2016

”сп€хме под 2,5 да свалим бюджетни€ дефицит. –ъстът на икономиката е 3% и безработицата спада. 106-107 милиона дотирахме тютюнопроизводството; над 220 милиона отидоха в екологи€та, за да могат общините да си направ€т проектите; над 260 милиона отидоха във фонд Д«емеделиеУ, за да разплат€т 3,7 милиарда кофинансиране, каза министър-председател€т в предаването Д“ази сутринУ по ᓬ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ¬иждам големи шансове за газови€ разпределител ДЅалканФ,  омиси€та води преговорите заедно с нас
04†януари 2016

Ѕалансьор в парламента е гол€мата парти€ √≈–Ѕ, казва министър-председател€т пред в. Д“рудФ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ƒо този момент по никакъв начин нито министрите в кабинета, нито н€кой ми е казал, че има проблем с управлението и коалици€та, за да коментирам подобен факт
12†ƒекември 2015

ћинистър-председател€т в предаването Д√одинатаУ на радио ДƒарикФ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ѕосещението на британски€ премиер ƒейвид  амерън е една много добра оценка за ц€лото правителство
04†ƒекември 2015

ћинистър-председател€т в предаването ДѕанорамаУ, ЅЌ“

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ’акерската атака срещу сайтовете на ÷» , ћ¬– и √–јќ е организирана извън Ѕългари€
30†ќктомври 2015

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Дќще от ден€У по ЅЌ“

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: —то€ много стабилно вътре в страната си - не спест€вам критики нито на американските, нито на руските другари. Ѕългари€ е в ≈вропа и ние сме с европейците
23†ќктомври 2015

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Д«дравей, Ѕългари€У по Ќова телевизи€

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ѕазим надеждно границата
25†—ептември 2015

ћинистър-председател€т в интервю за предаването Д“ази сутринУ на Ѕи “и ¬и

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ўе вкараме в ред търгови€та с горива
21†јвгуст 2015

”частие на министър-председател€ на –епублика Ѕългари€, и ¬аньо “анов, директор на јгенци€ ДћитнициУ, в  предаването на Ќова телевизи€ Д«дравей, Ѕългари€У

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов:  ато ло€лен член на ≈— и Ќј“ќ Ѕългари€ поддържа санкциите срещу –уси€, макар да губи много от т€х
09†ёли 2015

Ќе дел€ инвеститорите на руски и американски, към всички критериите са еднакви, казва министър-председател€т в интервю за агенци€ “ј——

trans.gif
ѕремиерът Ѕорисов:  олебаех се дали да състав€ правителство, но сега разбирам, че сме постъпили правилно и благодар€ на партиите, които вл€зоха в него и ни подкрепиха
06†ёни 2015

ћинистър-председател€т Ѕойко Ѕорисов в интервю за јгенци€ и –адио Д‘окусФ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: —троителството е най-гол€мата реформа, правена в Ѕългари€
11†ћай 2015

”частие на министър-председател€ в специалното издание на Ѕ“¬ Дѕитай премиераФ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: „уждите инвестиции вече започнаха да се завръщат в Ѕългари€
19†јприл 2015

ѕремиерът в интервю за »ј Дѕ» У

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ”лтимативен тон не приемам от никого
14†‘евруари 2015

ћинистър-председател€т пред в. ДѕресаФ

trans.gif
ѕресконференци€ на министър-председател€ Ѕойко Ѕорисов и държавни€ секретар на —јў ƒжон  ери
15†януари 2015
trans.gif
Ѕорисов: —печелихме 5 млрд., като направихме правителство
14†януари 2015

Ѕрюксел ни дава 250 млн. евро за газова връзка с √ърци€, казва премиерът пред в. Д—тандартУ

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: јко има н€какви цели в тези атентати, то те са да има хаос
10†януари 2015

ћинистър-председател€т в  предаването "—ъбуди се" на Ќова телевизи€

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: ¬ърнахме достойнството на Ѕългари€ в ≈вропа
20†ƒекември 2014

»нтервю на министър-председател€ за предаването Д√одинатаУ по ƒарик радио

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: «алогът е стабилността на Ѕългари€
19†ƒекември 2014

»нтервю на министър-председател€ за предаването ДѕанорамаУ по ЅЌ“

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов:  огато знаеш, че си за кратко и всеки ден може да е последен в управлението, работиш на пълни обороти
06†ƒекември 2014

ѕри правителството на ѕламен ќрешарски е направено всичко възможно, за да бъде убит проектът Дёжен потокУ, казва министър-председател€т в интервю за радио Д 2У

trans.gif
Ѕойко Ѕорисов: «јЋј√јћ≈ Ќј –ј—“≈∆ » » ќЌќћ»»
17†Ќоември 2014

—ъстав€нето на този кабинет не ми беше щастливи€т ден, но е €сно, че по-добър не може да се направи, казва министър-председател€т в сп."Life" 

trans.gif
ѕроф. √еорги Ѕлизнашки: ќсигурихме нормалната работа на институциите и на обществените системи
30†ќктомври 2014

»нтервю на министър-председател€ за ЅЌ“ и ЅЌ–

trans.gif
√еорги Ѕлизнашки - министър-председател в служебни€ кабинет, в интервю за предаването ДѕолиграфУ на Bulgaria on Air
11†ќктомври 2014
trans.gif
√еорги Ѕлизнашки: јктуализаци€та на бюджета е неизбежна стъпка
12†—ептември 2014

Ѕез не€ държавата н€ма да може да просъществува нормално до кра€ на годината, казва министър-председател€т в предаването ДѕанорамаУ на ЅЌ“

trans.gif
ћинистър-председател€т проф. √еорги Ѕлизнашки за първи€ месец от работата на служебното правителство
10†—ептември 2014
trans.gif
ѕроф. √еорги Ѕлизнашки: ўе търсим помощ от ≈вропа за бедстви€та
08†—ептември 2014

ƒълговете на Ќ≈  растат лавинообразно, целта на ≈нергийни€ борд е да минимализира загубите, каза министър-председател€т в предаването ДЋице в лицеФ по Ѕ“¬

trans.gif
ѕремиерът: »стината е проста - н€ма пари
08†—ептември 2014

»збрал съм точните хора, за точната работа, на точното м€сто, казва проф. √еорги Ѕлизнашки в интервю за OFFNEWS

trans.gif
ѕроф. √еорги Ѕлизнашки: ѕрез първи€ месец от работата на служебното правителство положихме усили€ за успоко€ване и нормализиране на ситуаци€та в страната
02†—ептември 2014

»нтервю на министър-председател€ за предаването ДЎоуто на —лавиУ по Ѕ“¬

trans.gif
ѕроф. √еорги Ѕлизнашки: Ќай-добри€т вариант след изборите е силно правителство с широка подкрепа
31†јвгуст 2014

»нтервю на министър-председател€ за ДƒневникУ

trans.gif
ѕроф. √еорги Ѕлизнашки: ћо€т стремеж е да бъдат изведени на преден план професионалисти, които не са се включвали активно в политиката досега
18†јвгуст 2014

»нтервю на министър-председател€ за предаването ДјктуалноУ по Ќова телевизи€

trans.gif
√еорги Ѕлизнашки: ƒържавна сигурност е €дрото на задкулисието
16†јвгуст 2014

«наем къде се купуват гласове, органите ще действат да ги спрат, казва министър-председател€т пред в. Д24 часаФ

trans.gif
ѕроф. √еорги Ѕлизнашки: ўе поема ръководството и координаци€та на дейността на държавната администраци€ в помощ на ÷» 
11†јвгуст 2014

»нтервю на министър-председател€ за Ѕългарската национална телевизи€

 

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќе ни е необходимо споразумение с ћ¬‘
02†јвгуст 2014

Ўокова терапи€ с увеличение на здравните вноски би било възможно най-грешни€т ход, казва министър-председател€т пред в. ДЅанкеръФ

trans.gif
ќрешарски: ƒебатът у нас е кой управл€ва, а не как
21†ёли 2014

Ќаправихме най-много от 2009 г. насам за доходите и социалните програми, каза министър председател€т ѕламен ќрешарски в интервю за в. "—тандарт"

trans.gif
ѕламен ќрешарски:  ъм днешна дата имаме по- добре работещи институции, по- спокойна обществена среда, по- гол€м оптимизъм в бизнеса
10†ёли 2014

ѕремиерът в интервю за предаването Дќще от ден€У на ЅЌ“

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ќставам оптимист, че може да направим 2014г. първата година с по- отчетлив икономически растеж след пет години на икономическа депреси€
05†ёли 2014

Ѕих оценил сравнително високо работата на кабинета. ѕолитическата конюнктура и политическата нестабилност, на ко€то б€хме свидетели в последната една година, трудната работа на парламента Ц е далеч извън компетенциите на правителството, отбел€за министър-председател€т в интервю за Ѕлумбър㓬 и “¬ Ѕългари€ он еър

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ѕравителството изпълни почти всички ангажименти от програмата си за първата година
03†ёли 2014

»нтервю на министър-председател€ ѕламен ќрешарски за предаването ДЋице в лицеУ по Ѕ“¬

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќ€ма нито един измежду по-важните макроикономически и фискални параметри, който да е влошен спр€мо средата на миналата година
23†ёни 2014

ќказа се, че това правителство е било програмирано като буфер между предходното и следващото, казва министър-председател€т пред в. Д24 часаФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: «аварих енергетиката в технически фалит
07†јприл 2014

ѕремиерът в интервю за в. Д24 часаУ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ѕългарски€т пазар е отворен за виетнамски инвестиции
04†јприл 2014
trans.gif
ѕламен ќрешарски: ёжни€т газов коридор е важна стъпка към диверсификаци€ на газовите доставки за ц€ла ёгоизточна ≈вропа
28†ћарт 2014

»нтервю на министър-председател€ ѕламен ќрешарски за сп. Д аспиан енерджи"

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќови 40 електронни услуги планираме да въведем в публични€ сектор през 2014г.
11†ћарт 2014

»нтервю на министър-председател€ ѕламен ќрешарски за предаването Дƒневен редУ по “¬7

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ¬ услови€ на силна конкуренци€ ниските данъци са наше предимство
11†‘евруари 2014

»зказване на министър-председател€ при откриването на форума Дѕравителство-бизнес: –естарт на икономикатаФ

trans.gif
ѕремиерът ѕламен ќрешарски: “ранспортните министри на Ѕългари€ и “урци€ ще проведат среща по проблема с разрешителните
08†‘евруари 2014

ћинистър-председател€т на –епублика Ѕългари€ в интервю за предаването "—ъбота 150" на ЅЌ–

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ÷елта ни е да постигнем видими резултати и да заменим отча€нието с повече надежда. «абравете за месии и спасители. ¬сичко зависи от нас
01†‘евруари 2014

—табилизирането на икономиката ще позволи реализирането на социални политики, за€ви министър-председател€т пред радио  2

trans.gif
ѕламен ќрешарски: √отов съм лично да посрещна милионни€ руски турист в Ѕългари€
30†януари 2014

ѕрез последните години не е оползотворен потенциалът на двустранните ни отношени€, коментира министър-председател€т в интервю за »“ј–-“ј——

trans.gif
ѕламен ќрешарски: »збран съм, за да работ€ за интересите на всички български граждани, за един по-добър стандарт, за по-добра държава
19†януари 2014

ћинистър-председател€т в предаването ДƒикоffФ на Ќова телевизи€

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ѕовишаване на данъци не обсъждаме
14†януари 2014

ѕремиерът в интервю за в. Д24 часаУ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ѕрез 2014г. експортът и инвестициите ще бъдат движещите фактори на растежа
12†януари 2014

»нтервю на министър-председател€ за предаването ДќригиналътФ на “¬7

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ўе насърчаваме големите проекти на бизнеса
06†януари 2014

ћинистър-председател€т пред в. ДЅјЌ ≈–ЏФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ”мерен оптимист съм за 2014 г.
02†януари 2014

—тартираме на чисто, върнахме ц€лото ƒƒ—, казва министър-председател€т пред в. Д—тандартФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: —ледващата крачка напред е да подобрим икономическото състо€ние на страната, да възстановим растежа, да засилим социалните политики
22†ƒекември 2013

»нтервю на министър-председател€ ѕламен ќрешарски за предаването ДЌека говор€тФ на Ѕ“¬

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ѕрез 2014г. ще продължим да насърчаваме икономически€ растеж
21†ƒекември 2013

ѕремиерът в интервю за предаването "√одината" на "ƒарик"  

trans.gif
ѕЋјћ≈Ќ ќ–≈Ўј–— »: ”сили€та ни са насочени към възстанов€ване на икономиката
20†ƒекември 2013

» критиците на този кабинет ще го оцен€т, макар и не публично, казва министър-председател€т пред в. Д“рудФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: јко чу€ за натиск върху бизнеса, ще бъда безкомпромисен
20†ƒекември 2013

“ова злословене срещу Ѕългари€ сега е изключително вредно. јко група хора се возим в една лодка и един или двама-трима от т€х посто€нно € клат€т, н€ма как т€ да върви стабилно.  олкото и останалите да се стара€т в това отношение, казва министър-председател€т пред в. ДѕресаФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ќптимист съм за бъдещето на нашето икономическо развитие
27†Ќоември 2013

“р€бва да се съсредоточим върху прозрачните правила и процедури, да подсилим законите и те да се прилагат, казва министър-председател€т в интервю за в. ДLe MondeФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски:  лючовото предизвикателство през насто€щата и през следващата година ще бъде възстанов€ването на икономиката
12†Ќоември 2013

«а съжаление, има търговци на страхове, които вътре в страната насаждат противоречиво отношение към бежанците. ¬ажно е нашата държава, както в исторически план го е правила, да покаже хуманно отношение към такава човешка трагеди€, за€ви министър-председател€т в интервю за агенци€ Ѕлумбърг

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ≈фективното противодействие на корупци€та изисква да се борим с предпоставките, а не с последстви€та й
07†Ќоември 2013

“ежестта на имигрантски€ натиск през последните години тр€бва да се поемат по-равномерно от всички държави-членки, а не да остават преимуществено върху страните от ёжна ≈вропа, казва министър-председател€т в интервю за в. ДЌафтемборикиФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ”величихме финансирането на местната власт в бюджет 2014
07†Ќоември 2013

ћинистър-председател€т в интервю за в. ДƒелникУ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ќмразата при Ѕорисов ни води днес до всеобща бедност
01†Ќоември 2013

»нтервю на министър-председател€ за в. Д168 часаУ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ѕравителството има €сен план за реформи, който е важен за напредъка на Ѕългари€
27†ќктомври 2013

јргументирахме добре позици€та си на ≈вропейски€ съвет и затова беше приета от останалите лидери. Ѕежанската вълна н€ма пр€ка връзка с Ўенген, т€ по- скоро би могла да ни приближи, ако съвестно изпълн€ваме ангажиментите си,  за€ви министър-председател€т в интервю за предаването ДЌедел€ 150Ф по ЅЌ–

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ƒа превърнем Ѕалканите от символ на конфликти в привлекателно м€сто за бизнес и туризъм
17†ќктомври 2013

–егионът е с огромен икономически потенциал, стабилност на институциите и добър бизнес климат ще доведат инвеститори, казва министър-председател€т в интервю за вестниците Д24 часаФ и Д“рудФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќасърчаването на икономически€ растеж и по- високата социална защита са ключовите цели на бюджет 2014
12†ќктомври 2013

»нтервю на министър-председател€ в предаването ДЋице в лицеФ по Ѕ“¬.

trans.gif
ѕламен ќрешарски: »нституционалната култура е ключова за управлението на държавата. ѕоддържаме нормални и работещи отношени€ с президента
06†ќктомври 2013

»маме нужда от подкрепата на обществото, за да стартираме реформи, забавени с години, каза министър-председател€т в предаването ДќригиналътФ на “¬7

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќай- добрата социална политика е да осигурим заетост
21†—ептември 2013

»нтервю на министър-председател€ ѕламен ќрешарски за предаването Дƒеконструкци€Ф по ЅЌ–

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ¬ бюджета за 2014г. тр€бва да има мерки, които да насърчават растежа и да подобр€ват социалната политика
14†—ептември 2013

»нтервю на министър-председател€ за предаването Д—едмицатаФ на ƒарик радио

trans.gif
ѕламен ќрешарски:  абинетът свикна да работи под натиск и неодобрение и ще използваме тази инерци€, за да направим реформи
13†—ептември 2013

ѕламен ќрешарски, министър-председател на –епублика Ѕългари€, в интервю за предаването ДѕанорамаФ на ЅЌ“

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ’ората да разпозна€т в 100-те дни мерки, които са очаквали, и ще съм доволен
09†—ептември 2013

ўе има по-строг контрол над монополите. ѕотребителите и бизнесът ще са защитени, казва министър-председател€т пред в. Д24 часаФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: »ма значителен потенциал за повече инвестиции от китайски компании в Ѕългари€
05†—ептември 2013
trans.gif
ѕремиерът ѕламен ќрешарски: 100-те дни могат да служат като отправен пункт, за да се вид€т стъпките на кабинета. јко обществото разпознае, че сме улучили мерките, които вълнуват по- гол€мата част от българските граждани, ще бъда удовлетворен
03†—ептември 2013
trans.gif
ѕламен ќрешарски: »ма риск от рецеси€, правим усили€ да подобрим бизнес климата
17†јвгуст 2013

ўе работим, за да не се наложи нова актуализаци€, казва министър-председател€т пред в. Д24 часаФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ¬ъведохме 5 на сто ор€зване на разходите на министерствата
01†ёли 2013

ƒупката в бюджета е между 1 и 2 млрд. лв. засега и се налага актуализаци€ на бюджета, об€ви премиерът в интервю за Ќова телевизи€

trans.gif
ѕламен ќрешарски: »мам €сен план. Ќо тр€бва да спре конфронтаци€та
01†ёли 2013

ћинистър-председател€т в интервю за в. Д24 часаФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќ€маме право на грешки
24†ёни 2013

—лед кадровите гафове не бързам с назначени€та на зам.-министри, казва министър-председател€т на –епублика Ѕългари€ в интервю за в. Д—тандартФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ќт следващите два-три месеца завис€т идните седем години
17†ёни 2013

Ќоминаци€та за председател на ƒјЌ— очевидно беше грешка, казва министър-председател€т в предаването Д“ази сутринФ на Ѕи “и ¬и

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ¬с€ко следващо увеличаване на пенсионната възраст е натиск върху младежката заетост
08†ёни 2013

Ќие сме програмно правителство и се придържаме към приоритетите, които са записани, за€в€ва министър-председател€т, в интервю за предаването Д—едмицатаФ на ƒарик радио

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ўе сложим ред в употребата на —–—-та
08†ёни 2013

Ѕорбата с битовата престъпност е приоритет за ћ¬–, казва министър-председател€т във втората част на интервюто си за в. Д“рудФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ¬ъзстанов€ването на икономиката и насърчаването на предприемачеството е ключът за изход от дългата депреси€
07†ёни 2013

”личаването на конкурентоспособността и на производството ще доведат до по-добри социални програми и по-високи  доходи, казва министър-председател€т в интервю за предаването ДѕанорамаФ на ЅЌ“

trans.gif
ѕламен ќрешарски: ѕротестите ме амбицират още повече
07†ёни 2013

≈нергетиката и здравеопазването ме притесн€ват, казва министър-председател€т пред в. Д“рудФ

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќ€маме 100 дни толеранс, готвим спешни мерки за подобр€ване на живота в Ѕългари€
02†ёни 2013

ѕодобр€ване на административните услуги, на бизнессредата и изпълнение на социалните програми са сред първите задачи на правителството, за€ви министър-председател€т в предаването ДЌедел€ 150Ф на Ѕългарското национално радио

trans.gif
ѕламен ќрешарски: Ќай-важното е да намалим безработицата
30†ћай 2013

≈дна от първите задачи е да работим за по-гол€м интегритет в обществото и да стопираме нарастващата конфронтаци€, за€ви министър-председател€т, в интервю за предаването Дƒен€т започваФна ЅЌ“

trans.gif
ѕравителство
Ѕойко Ѕорисов

ћинистър-председател

 
“омислав ƒончев

«аместник министър-председател

 
¬алери —имеонов

«аместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
 расимир  аракачанов

«аместник министър-председател по обществени€ ред и сигурността и министър на отбраната

 
≈катерина «ахариева

«аместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
¬ладислав √оранов

ћинистър на финансите

 
¬алентин –адев

ћинистър на вътрешните работи

 
Ќиколай Ќанков

ћинистър на регионалното развитие и благоустройството

 
Ѕисер ѕетков

ћинистър на труда и социалната политика

 
÷ецка ÷ачева

ћинистър на правосъдието

 
 расимир ¬ълчев

ћинистър на образованието и науката

 
 ирил јнаниев

ћинистър на здравеопазването

 
Ћил€на ѕавлова

ћинистър за Ѕългарското председателство на —ъвета на ≈— 2018

 
Ѕоил Ѕанов

ћинистър на културата

 
Ќено ƒимов

ћинистър на околната среда и водите

 
–умен ѕорожанов

ћинистър на земеделието, храните и горите

 
»вайло ћосковски

ћинистър на транспорта, информационните технологии и съобщени€та

 
≈мил  араниколов

ћинистър на икономиката

 
“еменужка ѕеткова

ћинистър на енергетиката

 
Ќиколина јнгелкова

ћинистър на туризма

 
 расен  ралев

ћинистър на младежта и спорта

 

(c) ћинистерски —ъвет на –епублика Ѕългари€
1594 —офи€ бул. УƒондуковФ є1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
ѕравителствена »нформационна —лужба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Ќовини, —ъбити€, –ешени€